Tartu Kutsehariduskeskusesse jõudsid tehnoloogia-aastaks mitmed uued tehnoloogiad

Projektide börs

Kas oskate vastata järgmistele küsimustele: mis on juuste lamineerimine? Mida kujutab endast üritus Windows 8 Nordic Launch? Kuidas toimub Lektra süsteemis riiete konstrueerimine? Mis on mugavustoit? Milleks kasutatakse seadmeid Acti9 Vigi iC60? Milline on Mitutoyo nihiku andmeformaat? Milles seisneb liha laagerdamise märgmeetod?

Ilmselt vajate abimaterjali, et kõigile esitatud küsimusele vastus leida. Kuid neile küsimustele vastamisel saate küsida nõu Tartu Kutsehariduskeskuse 12 kutseõpetajalt, kes projekti “Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetajate erialase tehnoloogilise kompetentsuse tõstmine läbi stažeerimise ja külalislektori kaasamise” (VOTEPREN) raames ettevõtetes ja partnerkoolides stažeerimas käisid.

Arvutigraafika ja inglise keele lõimitud tund

Arvutigraafika ja inglise keele lõimitud tund

Nimetatud projekt toimus 15.03.2011–14.03.2013 ja rahastati meetmest “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”.

Projekti idee sündis erinevate osakonnajuhatajate ja kutseõpetajate koostöös, kõik stažeerijad osalesid projektis vabatahtlikult. Tehnoloogiate valikul peeti silmas erialavaldkonna arengutrende, kooli praktikabaaside võimalusi ning kooli ja linna arengukavas kirjeldatud arengusuundi. Eesmärgiks seadsime uute tehnoloogiate õppe ja koolis kasutuselevõtu abil tõsta oma lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

2013. aasta on Tartu Kutsehariduskeskuses tehnoloogia teema-aasta. VOTEPRENi projektis õppisid stažeerijad Eestis, Taanis, Saksamaal, Soomes või Venemaal tundma uusi erialatehnoloogiaid, said võimaluse piiluda oma valdkonna eesrindlike ettevõtete köögipoolele, saada osa nende töökorraldusest, tööjõuturul toimuvast ning viia end kurssi tööandjate ootustega tulevastele töötajatele. Iga stažeerija oli stažeerimas 61 kalendripäeva.

Nutiseadmete koolituse tagasiside

Nutiseadmete koolituse tagasiside

Meie õpetajad olid omamoodi head saadikud ettevõtetes, sest head koostöösuhted kooli ja ettevõtte vahel jäid püsima ning kõik stažeerivate ettevõtete esindajad on nõus olnud ka edaspidi tegema kooliga mitmekülgset koostööd. Juba on toimunud toiduainete tehnoloogia õpetajate külaskäik Fazer Eestisse, Schneider Electric Estonia on aidanud koolil sisustada äsja valminud elektri eriala õppelaboreid, Symbio Finlandias saadud kogemusi on kasutanud õpetaja nutilabori projekti raames Mobiringi läbiviimisel, Ilves Extra pakub praktikakohti meie õpilastele, kooli õppetöökojas on tootmisse võetud neli projekti raames valminud tootearendust jne. Enamik ettevõttes õppinud kutseõpetajaid on õpitud tehnoloogia õpetamisel kasutusele võtnud või plaanivad seda lähiajal teha. Seega võime öelda, et vähemalt 12 uut tehnoloogiat on tehnoloogia-aasta lõpuks koolis juures.

Enne stažeerimist toimusid osalejatele koolitused, kus õpiti meeskonnatööd, saadi põhjalikud teadmised ettevõtlusest ja ettevõtliku mõttelaadi arendamisest, tootearendusest. Projekti lõpuks valmis e-õppematerjal, mille alusel nii stažeerijad kui ka teised huvilised saavad ülevaate, mida õpitud tehnoloogiate kasutuselevõtul tuleks kvaliteedijuhtimise seisukohalt silmas pidada. Projekti raames valminud õpiobjektid on leitavad projekti kodulehelt http://projektvotepren.weebly.com.

Peale kutseõpetajate stažeerimise õnnestus projekti raames tuua kooli kolm külalisõpetajat. Kuna veebispetsialisti töö eeldab mobiilirakenduste loomise oskust, oli meie esimene külalisõpetaja Gert Post just sellest valdkonnast. Tema eestvedamisel analüüsiti olemasolevaid rakendusi, nende loomise võimalusi ning kavandati rühmatööna uusi mobiilirakendusi. Ka said mobiilirakenduste maailmast ülevaate meie õpetajad. Positiivsena võib märkida, et õpilased said osa õpetaja rikkalikust kogemustepagasist, milles olid nii Soome Nokia, meie Playtechi kui tema eraettevõttes kogutud teadmised ja oskused.

Stažeerijate tagasiside projekti lõpukonverentsil

Stažeerijate tagasiside projekti lõpukonverentsil

Andmebaaside tehnoloogiatest on maailma esikümnes ORACLE’i tehnoloogia. Selle tehnoloogia tõi meie kooli külalisõpeaja Väino Liimann, kes on üks Eesti sertifitseeritud õpetajatest. Kursuse lõppedes said õpilased ametliku ORACLE’i sertifikaadi, mis tõstab nende väärtust praktikale või tööle kandideerimisel.

Meie kolmanda külalisõpetaja Ragnar Õuna sõnul iseloomustab moodsat internetikasutajat see, et internetis sooritatakse konkreetseid tegevusi konkreetse vahendiga. Uued tehnilised vahendid täiendavad traditsioonilist õppimist, kuid ei ole nende asendajateks. Põhjalikuma ülevaate, kus, millal ja miks erinevaid vahendeid kasutada, leiab huviline siit.

Nutitelefone ja tahvelarvuteid kasutatakse mugavustsoonis. Selleks et astuda sammuke lähemale õppijale ja tuua mugavustsooni ka osa oma õppeprotsessist, otsustas kool projekti raames õpetajatele teha koolituse “Nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine õppetöös”.

Just neid n-ö konkse, mille otsa õppureid nutitelefonide ja tahvelarvutite abil püüda, proovitigi koolitusel leida. Alustasime ikka päris algusest ehk kõigepealt õppisime ise neid seadmeid kasutama ja personaalselt seadistama. 40tunnine koolituskursus lõppes paaristööna korraldatud minitundidega.

VOTEPREN projekti kokkuvõte

VOTEPREN projekti kokkuvõte

Minitundideks ettevalmistamine osutus osalejatele üheks huvitavamaks koolituse osaks. Nii kaasati esialgu nutitundi oma pereliikmed, seejärel prooviti klassiruumis õpilaste peal tund läbi ning lõpuks viimases koolitustunnis olid õpilasteks kursuse teised õppijad. Hoolimata esinevatest tehnilistest probleemidest on õppurite tagasiside nutivahendite kasutamisele positiivne.

Kellel nii pikaks koolituseks mahti polnud, said võimaluse osaleda kolmetunnisel valdkonnapõhisel lühiseminaril, kus tutvustati erialavaldkonnaga seotud mobiilirakendusi. Ka oli võimalus huvilistel saada õpetajalt individuaalset lisakonsultatsiooni kahe kuu jooksul. Kõik selle koolituse raames toimunud loengud on järelkuulatavad siit.

Koolil on hangitud kümme nutitelefoni ja kuus tahvelarvutit, sügiseks peaks valmima nutilabor. Seega sai projektiga loodud eeldused meie tehnoloogia-aasta õnnestumisele. Tuues tundi sisse uusi haridustehnoloogilisi lahendusi, loodame tõsta õppijate õpimotivatsiooni saada hinnatud asjatundjateks.

Loodetavasti motiveerib meie osalejate positiivne kogemus ka teisi õpetajaid oma tehnoloogia-teadmisi ja oskusi täiendama ning kasutusele võtma, sest kui on tahe, on ka võimalus!

Tags:

Autorist