Kvaliteedimärk – milleks mulle see?

Teistest ees!

Oma kogemusi jagavad miniintervjuu vormis kaks värsket kvaliteedimärgi omanikku, Kerly Randlane Sisekaitseakadeemiast ja Kadrin Meremäe Eesti Maaülikoolist.

 

Kerly Randlane

Sisekaitseakadeemia

E-kursuse “Maksuvõlgade sundtäitmine” autor

Mida tähendab kvaliteedimärgi saamine Sulle?

Kvaliteedimärgi saamine tähendab minu jaoks eelkõige positiivset tagasisidet minu tööle. Võtan kvaliteedimärki kui tunnustust, et olen õigel teel ja edasi saab ainult paremaks minna. Tagasiside ja tunnustus on need, mis tõukavad uusi eesmärke seadma ja motiveerivad nendeni jõudma. Mul on hea meel, et minu tööd ja panust on märgatud.

Mis tõukas Sind seda e-kursust looma?

Kõik minu õpetatavad õppeained on üldjuhul e-kursuse toega. Konkreetset e-kursust, nagu tegelikult ka kõiki teisi e-kursusi, on ajendanud looma praktiline vajadus. Vajadus tekitada õppematerjalidele n-ö süstematiseeritud kodu. Kuna minu õpetatavate ainete puhul ei ole nn ühte paksu raamatut, mille alusel õpetada, siis on e-kursuse tugi nii õppija kui ka õppejõu jaoks määrava tähtsusega. E-kursuse loomine ja selle sisustamine on justkui väljakutse, kuidas leida tasakaal auditoorsete kontakttundide ja e-kursuse vahel, et õppija omandaks vajaliku materjali, saavutaks õpiväljundid ja peamine, et õpimotivatsioon ei langeks. E-kursuse loomine annab ideaalse võimaluse nii õppematerjali süstematiseerida, seda ajas muuta ja täiendada kui ka õppija teadmisi kontrollida ja mitte lasta õppijal end üle kavaldada. E-kursus hoiab meele erksa ja distsiplineerib nii õppijat kui ka õppejõudu. Minu õpetatavate ainete puhul e-kursus ei asenda auditoorseid loenguid, vaid eelkõige toetab iseseisvat õppimist. Minu hinnangul vormib e-kursus õpetatavast ainest ühtse terviku.

Millised on olnud peamised raskused, takistused, aga ka rõõmud e-kursuse loomisel ja läbiviimisel?

Peamiseks raskuseks (pigem väljakutseks) ja samas rõõmuks on e-kursuse pakutavate võimaluste paljusus ja oskus neid kasutada.

Kas e-kursuste loomine tasub ära? Miks?

E-kursusel ei ole materiaalset väärtust ning selle loomiseks ja täiendamiseks kulunud töötunnid ei ole rahaliselt ümberarvestatavad. E-kursusel on sisuline väärtus nii õppija kui ka õppejõu jaoks ja see tasub end ära, kui näed, et õppijad on e-kursusega sõbraks saanud, kursuse lõpuks on õpiväljundid nõutaval tasemel saavutatud ning Sinu kui õppejõu tööd on märgatud.

Millist nõu annad teistele õpetajatele ja õppejõududele?

E-kursus on justkui sadade võimaluste maa, tuleb vaid olla julge ja katsetada.

 

Kadrin Meremäe

Eesti Maaülikool

E-kursuse “Piim ja piimasaaduste hügieen” autor

Mida tähendab kvaliteedimärgi saamine Sulle?

Mulle tähendab kvaliteedimärgi saamine väga palju – see on ühelt poolt sõltumatute e-õppe ekspertide objektiivne kinnitus, et loodud e-kursusel on väga hea tase, ning teiselt poolt tunnustus, et e-kursuse loomisel ja läbiviimisel tehtud töö on end igati õigustanud.

Mis tõukas Sind seda e-kursust looma?

Esialgu oli mul soov selle õppeaine raames mitmekesistada auditoorset õpet interaktiivsete õpiobjektide loomise ja kasutuselevõtuga. Kuna valminud õpiobjektid osutusid tudengite seas väga hinnatuks, siis sellest kasvas välja mõte luua e-kursus, kus kõik õppematerjalid ja tööjuhendid oleksid süsteemselt esitatud ühes kohas, võimaldades samal ajal kasutusele võtta erinevaid õpivahendeid.

Millised on olnud peamised raskused, takistused, aga ka rõõmud e-kursuse loomisel ja läbiviimisel?

E-kursuse loomise algfaasis puutusin kokku tehniliste küsimustega, aga need olid lihtsasti lahendatavad, kuna sain abi nii haridustehnoloogilt, kolleegidelt kui ka koolitustelt. Suurim rõõm e-kursuse läbiviimisel on olnud aga see, et e-kursus võimaldab iganädalaste tegevustega kaasata iga tudengi õppeprotsessi. Auditoorse õppe puhul, eriti suure arvu õppijate korral jäävad õppejõule tihti silma vaid kõige aktiivsemad tudengid, kes tunnis kaasa töötavad. E-kursusel on aga õppejõul iga tudeng ja tema edasiminek õppeaines kogu kursuse vältel nagu luubi all. See võimaldab efektiivsemalt tagada õppeaines esitatud õpiväljundite ja õppeprotsessis tervikuna paremate tulemuste saavutamist.

Kas e-kursuste loomine tasub ära? Miks?

Minu kogemus on näidanud, et tehtud töö kvaliteetse e-kursuse loomise nimel on igati ära tasunud. Seda kinnitab tudengite antud väga positiivne tagasiside e-kursusele. E-kursus annab võimaluse kõik õppijad kaasata iganädalasse õppetöösse ning anda tehtud tööde eest nii individuaalset kui ka grupiviisilist tagasisidet, millest on kõigil osapooltel huvitav õppida. Ka tudengite ja õppejõu vaheline aktiivne suhtlemine foorumites ja arutelud elust enesest võetud situatsioonülesannete üle pakuvad põnevust nii tudengitele kui ka õppejõule.

Millist nõu annad teistele õpetajatele ja õppejõududele?

Kellel e-kursus juba loodud ja töös, neile soovitan kindlasti osa võtta e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemisprotsessist. Sealse eneseanalüüsi vahendiga on võimalik esmalt ise hinnata oma e-kursuse taset ning leida edasiarendamist vajavaid kohti, kuid saada ka ekspertidelt väärtuslikku tagasisidet e-kursuse kohta.

Tags:

Autorist