Go-Lab: õppimine isikliku kogemuse kaudu

Projektide börs

Go-Labi projekti eesmärk on luua taristu kaugjuhitavate laborite, nende andmebaaside ja virtuaalsete laborite laialdaseks kasutamiseks hariduses. Projekti partnerid on veebipõhiste laborite omanikud: ülemaailmselt tuntud teadusasutused, nagu Euroopa Kosmoseagentuur (ESA, Hollandis), Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN, Šveitsis), Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO, Portugalis), ning mitmed ülikoolid ja institutsioonid.

Go-Lab

Go-Lab

Kust sai alguse idee Go-Labi projekti loomiseks?

Go-Labi projekti idee sündis väljaspool Eestit. Omavahel varem koostööd teinud partnerid kaalusid oma tulevikueesmärke ja leidsid, et neid võiks saavutada üheskoos. Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi jaoks oli oluline, et ka meie hea koostööpartner professor Ton de Jong Twente Ülikoolist Hollandis kuulus projektikirjutamist arutanud inimeste ringi. Nii kutsus ta osalema meidki, tuginedes varasemale edukale koostööle Euroopa Komisjoni 7. raamkava projektis SCY – Science Created by You

Mida pakub Go-Lab õpilasele ja õpetajale?

Go-Labi projekt on suunatud uurimusliku õppe tugivahendeid vajavale õpetajale ja uudishimulikule õpilasele. Samuti uurimustööd tegevale teadlasele, kes huvitub järelkasvust; laborite omanikele, kes otsivad rakendust, ja hariduspoliitikutele, kes teevad otsuseid. Loodavad õppesituatsioonide kirjeldused, õpistsenaariumid ja tunnikavad on kasutatavad ka koolides olevates laborites.

Õpilastele võimaldab Go-Lab korraldada teaduslikke eksperimente personaliseeritud keskkonnas, mis on struktureeritud pedagoogilistest seisukohtadest lähtudes, ja milles õppimine on toetatud, sh ühisõppe vahenditega. Go-Lab pakub võimalusi loodusteaduste õppimiseks uurimuslikul viisil, mis toetab sügavate teadmiste omandamist ja uurimuslike oskuste arengut ning suunab õppijaid valima (loodus-)teadustega seotud karjääri.

Õpetajatele pakub Go-Lab veebipõhise võimaluse ühendada laborid pedagoogiliste stsenaariumitega ja kasutada tekkinud õpikeskkonda õppetöös, saades vajalikku tuge. Moodulipõhine ülesehitus ja uurimusliku õppe stsenaariumitele tuginemine soodustavad täiendavalt internetipõhiste laborite kasutuselevõttu klassis. Laborite omanikele pakub Go-Lab võimaluse liituda keskkonnaga, mis soodustab labori laialdast kasutamist.

Projekti senised edusammud Eestis

Esimese tööaasta tulemusel on tehtud riikliku õppekava võrdlus valitud laboritega, tutvustatud projekti kava aineliitude ja ühenduste seminaridel. Liitunud on esimesed koolid ja õpetajad: Tartu Loodusmaja huvikool, Tallinn European School, Puurmani Mõisakool, Miina Härma Gümnaasium, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Vormsi Lasteaed-Põhikool, Loo Keskkool, Kostivere Kool.

Meie teadlased on loonud õppematerjale ja uurimusliku õppe stsenaariume, Eesti oma robolabor.ee on kaasatud projekti ja läbirääkimised käivad veel mitmete Eesti veebipõhiste laborite ja õppevahendite loojatega.

Võta osa!

Go-Labi pilootkoolina palutakse teil kasutada ja hinnata stsenaariumeid Go-Labi portaalis. Hindamine on lihtne: enne ja pärast kasutamist palutakse teil täita vastav küsimustik, mis aitab meil paremini aru saada Go-Labi kasutajate ehk õpetajate ja õpilaste vaatenurkadest. Stsenaariumeid katsetades annate meile väärtuslikku tagasisidet nende mõju kohta, kuidas neid koolitunnis kasutada ja mida saaksime täiustada. Sel viisil osalete aktiivselt Go-Labi projektis.

Täpsema info ülesannete, tingimuste ja kasulikkuse kohta leiate siit.

Kandideeri Go-Labi kooliks ja aita kujundada tulevikuõpikeskkonda!

Tags:

Autorist