HITSA Innovatsioonikeskuse koolitusprogramm koolijuhtidele

Koolitus

HITSA Innovatsioonikeskus alustas sellel aastal koolitusprogrammi „Digiajastu haridusjuht“ välja töötamist. Tegu on koolijuhtidele suunatud täienduskoolitusprogrammiga, mille eesmärk on pakkuda koolijuhtidele tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist digiajastul ning kuidas luua tänapäeva nõudmisi arvestav õpikeskkond.

Koolitusprogrammi väljatöötamisel lähtutakse Elukestva õppe strateegiast 2014–2020, haridusasutuse juhi kompetentsimudelist  ja rahvusvahelistest ISTE standarditest haridusasutuse administratiivtöötajatele.

Koolitusprogrammi esimene moodul „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ on valminud ja uudiskirja ilmumise ajaks on kaks esimest koolitust juba toimunud.

„Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ keskendub õppeprotsessi muutmisele ja juhtimisele vastavalt digiajastu nõudmistele.

Koolitusele oodatakse lasteaedade, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste 2–3-liikmelisi meeskondi, kelle hulgas peab olema haridusasutuse juht ja töötajad, kellega koostöös õppeprotsessi arendatakse (nt haridustehnoloog, õpetaja, arendusjuht vm).

Koolitusel analüüsitakse, missugused on digiajastu nõudmised haridusasutusele, samuti seda, kuidas peaks olema korraldatud õpetamine ja õppimine, nii et tänane õpilane tuleks edukalt toime väljakutsetega tulevikus. Arutelude ja praktilise tegevuse kaudu innustame meeskondi leidma just oma organisatsioonile sobilikke lahendusi. Osalevate meeskondade arv on piiratud. Soovime hoida grupid väikesed (ühel koolitusel saab osaleda kuni 25 inimest), et tekiks võimalus aruteluks ja üksteise kogemustest õppimiseks.

Koolituse käigus koorub iga osaleva meeskonna jaoks vähemalt üks arendusprojekt, mis on seotud õppeprotsessi muutmisega tehnoloogia toel, ja mida pärast koolitust ellu hakatakse viima. Koolituse esimesel päeval puudutatakse selliseid teemasid nagu digiajastu ja kooli ning õpetaja professionaalne areng, koolitajana astub üles kas Kristi Vinter Tallinna Ülikoolist või Margus Pedaste Tartu Ülikoolist. Seejärel keskendutakse sellele, kuidas tagada koolis moodsa õppekeskkonna kui terviku süsteemne areng, koolitajaks kas Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest või Piret Luik Tartu Ülikoolist. Esimene koolituspäev lõppeb teemaga „Digiajastu õppimiskultuur“, kus räägitakse lähemalt, missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad ja õpetamisvõtted, koolitajaks kas Meeri Sild Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist või Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

Kuna eduka haridusuuenduse tagab koos toimiv ja ühiseid eesmärke jagav meeskond, siis koolituse teisel päeval keskendutakse eelkõige sellele, kuidas kavandatud muutust kolleege kaasates ellu viia ja seatud eesmärgini jõuda. Koolitajaks Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ.

Koolitus toimub kahes etapis – kahepäevasele koolitusele järgneb iseseisev töö, seejärel toimub 27. mail ühepäevane seminar, kus osalevad kõik ühel poolaastal osalenud meeskonnad. Seminaril tutvustatakse oma projekti elluviimist, jagatakse omavahel kogemusi ning saadakse koolitajatelt tagasisidet.

Koolituse maht on 1 EAP, mis sisaldab 18 tundi auditoorset tööd ning 8 tundi iseseisvat tööd.

Koolitus loetakse läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaletud on mõlemal kontaktõppe päeval ja arendusprojekti käigust on antud ülevaade.

Vaata lähemalt: www.digijuht.ee

 

Tags:

Autorist