Tagasiside pilootkursusele “Aktiivõppemeetodid e-õppes”

Koolitus

Kes ei oleks püüdnud oma auditoorsetel kursustel aktiivõpet kasutada? Võimalike meetodite arv on päris suur. Kas aga kõik auditooriumis kasutatav ka e-kursusele sobib? Mida tuleks e-õppes teha teisiti? Milliseid tehnilisi vahendeid valida? Nende küsimustega tegeleski uus, 2010. aasta lõpuks PRIMUS programmi toetusel valminud e-kursus “Aktiivõppemeetodid e-õppes”. Selle õppematerjalide koostamisse panustas kokku viis inimest: Triin Marandi, Einike Pilli, Mari Karm, Katrin Poom-Valickis ja Lehti Pilt.

2011. a alguses viidi kursust esimest korda läbi. Koolitus oli mahuga 4 EAP (Euroopa ainepunkt), see toimus kaheksa nädalat täielikult veebipõhisena Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas ning osalejaid oli 17. Võib öelda, et enamik osalejaid oli suurte e-õppe kogemustega, kes väärtustavad õpetamist ning püüavad leida võimalusi, kuidas õpetamist veelgi mitmekesisemaks ja elavamaks muuta.

Koolitajate sooviks oli, et koolituse läbinu tunneb peamisi õppijaid aktiveerivaid õppemeetodeid ning oskab analüüsida nende meetodite kasutamise võimalusi oma õppetöös e-õppe kontekstis. Koolitusel tutvustati õppemeetodeid õppeprotsessi ülesehitusest lähtuvalt. Õppeprotsessi alguses on oluline kasutada õppemeetodeid, mis aitavad üliõpilastel häälestuda õppimisele, äratada huvi, seada eesmärke või äratada eelteadmisi. Oluline on toetada uue materjali tähendusse süvenemist ning uue informatsiooni ühendamist tuttavaga. Sügavamat õppimist toetavad sellised õppemeetodid, mis suunavad üliõpilasi ka oma mõistmis- ja õppimisprotsessi teadlikumalt jälgima. Tähenduse refleksiooni etappi sobivad õppemeetodid, mis toetavad õpitu kasutamist uutes seostes ja uutes olukordades ning isikliku tähenduse loomist (omapoolse suhtumise kujundamine).

Kursusel said osalejad analüüsida ise kunagi kasutatud aktiivõppemeetodeid, vormida neid e-õppe jaoks sobivaks, kirjutada õpijuhiseid vastava meetodi kasutamiseks, ise erinevaid meetodeid läbi katsetada ja teiste omadega tutvuda. Peale selle saadi kõigilt enda meetodi kohta tagasisidet.

Kursusega pandi proovile ka Moodle’i vahendid ning seaded – korraga pidi toimuma viie erineva suurusega rühmaga neli erinevat rühmatööd. Planeerimine, sobivate vahendite valimine ja seadistamine, kõigile üheselt mõistetavate õpijuhiste kirjutamine ning õppeprotsessi suunamine (eriti rühmade moodustamisel) ongi ilmselt aktiivõppe edukalt kasutamise võtmeküsimused. Selle kursuse põhjal võiks kõigile soovitada, et ühel kursusel ei peaks korraga kasutama mitut erinevat rühmatööd ja erineva suurusega rühmi.

Nagu ütles kunagi Anne Villems: “Mida pole kirjas, seda pole olemas”. See kehtib väga hästi e-kursuste õpijuhiste kohta. Kui kõik pole täpselt kirjas (nt mida tähendab kursusel õpitu reflekteerimine e-portfoolios), ei maksa eeldada, et õppijad teavad, mida õppejõud MÕTLES.

Tänu usinatele ja asjalikele õppijatele andis pilootkursus palju kasulikku tagasisidet. Seda nii antud kursuse parendamiseks (rühmatööd veidi ümber organiseerida, lisada alternatiivid videoloengutele) kui ka õppijatele:

 • Tulin koolitusele, et õppida uusi lähenemisviise e-õppes õpetamisel ja õpetamisel üldse. Loeng on vajalik, kuid ainult sellega enam üliõpilasi targemaks ei tee.
 • Juhtis tähelepanu, kui väga täpselt ja hästi tuleb e-õppes sõnastada ülesanded.
  Kaaslastelt sain häid ideid nii ülesannete koostamiseks kui ka hindamise kirjeldamiseks.
 • Leian, et selline kursus on äärmiselt vajalik ja minu meelest ka huvitav. Reflektsiooni ja uue materjali omandamise nipid olid huvitavad. Kuna igasuguseid uusi vahendeid tuleb kogu aeg juurde, siis mulle tundub, et tegelikult võiks kursusel tutvustada veel rohkem erinevaid nippe ja vahendeid. Võib-olla peaks selliseid kogemusi koguma hakkama? Igal juhul oli kursus inspireeriv. Kavatsen säilitada kõik selle materjalid, sest tean, et varsti-varsti läheb neid elus vaja.
 • Õppisin ühendama e-õpet ja aktiivõpet, sain aru, et peaaegu kõike on võimalik e-õppes õppida.
 • Sain ideid, kuidas ühte meetodit kasutada mitmel erineval moel. Ise selle peale lihtsalt ei tule.
 • Sain sellelt kursuselt rühmatöö kasutamiseks julgust juurde.
 • Õppisin palju uut ning sellel kursusel osalemine sundis mind mõtlema oma e-kursusele, mida parajasti koostasin.
 • Nüüdseks olen enda hinnangul saavutanud veebioskuste algtaseme, st tekkinud on esmane ülevaade, mida on veebikursuse tarbeks üldse vaja teada ja osata ning mida tuleb praeguses olukorras veel juurde õppida. Pusimine ja võimaluste-vahendite järele proovimine on päris töömahukas, aga suur pluss on muidugi see, et kord läbi tehtu on edaspidi juba kergem ja läheb ka palju kiiremini. Kindlasti pean mainima, et kursuse portfoolio pidamine enda õppetegevuse üles tähendamiseks ja kõrvalt jälgimiseks on ülivajalik.
 • Kui mu mõtted ühte lausesse kokku panna, siis: ma olen väga rahul ja tänulik! Ma õppisin palju. Esiteks esmakordne e-kursusel osalemine sundis mind mõtlema väga paljule oma e-kursuste loomisel. Kuidas sõnastada juhendeid, kui täpsed need peavad olema ja kui palju kulub aega erinevate ülesannete täitmisele. Kindlasti andis see ka mõistmise, et tähtajad ei ole primaarsed, kuigi nad on üliolulised. Sain erinevaid ideid, mida kasutada oma e-kursuste loomisel. Just lõpetasin oma ainele e-toe loomise ning kasutasin saadud ideid rohkelt. Ja ülioluline oli osalemise protsess ise. Kuna nii e-kursusel osalemine kui ka selle koostamine olid esmakordselt, siis loomulikult õppisin ka e-kursuse ülesehitusest, milliseid vahendeid ja/või tegevusi millal kasutada.
 • Väga kasulik ja praktiline kursus. Loodan ja usun, et tänu “Aktiivõppemeetoditele e-õppes” sai ka oma kursus õppijatele huvitavam, atraktiivsem ja efektiivsem.

Kohtumiseni 2011. a sügisel toimuval koolitusel!

Tags:

Autorist