E-ruralneti projekt – e-õppe tugivõrgustiku loomine maaelu arendamiseks

Projektide börs

E-ruralnet on Euroopa võrgustiku projekt, mida rahastab osaliselt Euroopa Komisjon Elukestva Õppe programmi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalaste ristprogrammide raames. Projektis käsitletakse e-õpet kui elukestva õppe parandamise võimalust maapiirkondades, rõhuasetusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, mikroettevõtetel, üksikettevõtjatel ja tööotsijatel.

E-õppe projektist,

Projekti tegevustega alustati 2009. aastal ning lõpptähtajaks on selle aasta november. E-ruralneti projekti on kaasatud 11 Euroopa Liidu liikmesriiki – Eesti, Kreeka, Saksamaa, Portugal, Soome, Rootsi, Hispaania, Itaalia, Suurbritannia, Poola ja Ungari. Eestis on projekti partneriks Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. Projekti partnerite eesmärgiks on välja selgitada oma riigi e-õppe pakkumine ja nõudlus maapiirkondades. Partnerite ülesannete hulka kuuluvad e-õppe pakkumise ja nõudluse veebipõhise küsimustiku läbiviimine, innovaatilise e-õppe andmebaasi loomine, alternatiivsete vahendite väljatoomine e-õppes, e-õppe mängu loomine, uurimustulemuste levitamine ja võrgustiku loomine. Lisaks eelnevale on iga riik korraldanud vähemalt ühe seminari või töötoa, kus on tutvustatud sihtgruppidele E-ruralneti projekti ning üritatud neid kaasata loodavasse võrgustikku.

e-õppe mängust

Projekti üheks huvitavamaks tulemiks on kindlasti e-õppe mäng, mille eestikeelse versiooniga saab tutvuda aadressil http://www.e-ruralnetgame.net/ee/. Selle mängu puhul on tegemist töövahendiga/abimehega, mis põhineb EUROVALIDATIONi projekti tulemustel, mille järgi arendati välja “Learning Pathway Tool”, nõustamistehnika, mis võimaldab määrata kindlaks õppevajadused ja juhendada kandidaati sobivate õppevõimalusteni (www.euracademy.org/eurovalidation/background.htm). Mängu peamine eesmärk on anda inimestele teadmisi ning võimalus proovida, kas nad saaksid e-õppel põhineva koolitusega hakkama. Valminud mängu formaat põhineb “tõsisel mängul”, et teha seda kasutajatele atraktiivsemaks, kaasaarvatud minimaalse arvutikogemusega inimestele.

ja e-õppe uuringust

Suurima töömahuga tegevus partneritele on kahtlemata olnud e-õppe nõudluse ja pakkumise uuring. Veebipõhised küsimustikud koostati kolmele sihtgrupile – e-õppe pakkujad, e-õppijad ja kontrollgrupp. E-õppe pakkujateks liigitati kõik ettevõtted, koolitus- ja haridusasutused, kel on täienduskoolitused elukestva õppe raames e-õppe vormis. E-õppijateks loeti täiskasvanuid, kes on läbinud või parasjagu läbisid mõnda täienduskoolituskursust e-õppe vormis. Kontrollgrupi küsimustik koostati täiskasvanutele, kes pole läbinud ühtegi e-õppe vormis täienduskoolituskursust. Veebipõhistele küsimustikele vastasid kokku 4043 ettevõtet ja eraisikut. Täpsemalt 556 e-õppe pakkujat, 1769 e-õppijat ning 1718 isikut, kes pole varem e-õppega kokku puutunud. Eestist täitsid küsimustiku ära 27 ettevõtet ja haridusasutust, 136 e-õppijat ning 272 e-õppega mitte kokku puutunud inimest. Tulemuste põhjal on koostatud ka üksikasjalik aruanne, mille ingliskeelse versiooni saab alla laadida aadressilt http://bit.ly/nCTogo. Novembrist alates on samal lehel ka täiendatud eestikeelne versioon aruandest ning loodetavasti ka teiste riikide aruanded.

Projekti kohta saab lähemalt lugeda aadressil www.e-ruralnet.eu.

Tags:

Autorist