Tagasiside eelmisel aastal valminud uutele kursustele

Koolitus

2009. aasta uute kursuste hanke tulemusel valmis üheksa uut kursust, millest mõned on nüüdseks ühe korra toimunud või läbi proovitud. Seepärast palusime kahel kursusepidajal anda tagasisidet toimunud kursuste kohta, et jagada saadud positiivseid kogemusi. Altpoolt leiate kursuste “e-Portfoolio professionaalse arengu toena” ja “M-õpe” tagasiside.

Tagasiside kursusele “E-portfoolio professionaalse arengu toena”

Kairit Tammets

Kairit Tammets

Uus koolitusgrupp avatakse: 20.09 – 14.11.2010

Kursus “E-portfoolio professionaalse arengu toena” annab teoreetilise ülevaate ning praktilisi näpunäiteid nendele, kes on huvitatud e-portfoolio kontseptsioonist. Kursuse töötasid välja ja viisid läbi Kairit Tammets ja Mart Laanpere Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskusest. Kursust loeti esimest korda sügissemestril 2009. aastal 13 osalejaga, kellest lõpetas 12.

Kursusel käsitleti järgmisi teemasid:

  • mis on e-portfoolio,
  • pädevuspõhine hindamine e-portfoolios,
  • e-portfoolio tüübid ja standardid,
  • e-portfoolio kui personaalne õpikeskkond, e-portfoolio integreerimine sotsiaalse tarkvaraga,
  • refleksioon e-portfoolios.

Arvestusena pidid osalejad looma oma loo-portfooliod, kasutades selleks meelepäraseid vahendeid ja keskkondi. Lisaks hindasid kursuse lõpus portfoolioid ka kaaslased ja igal nädalal olid osalejad oodatud arutlema foorumis vastava nädala arutlusteemas. Mitmed osalejad ootasid veelgi rohkem rühmatöid, koostööd osalejate vahel ja ühisloomet, et tekiks kursuse kogukonna tunne, mis e-kursusel kipub tihti kaduma.

Kursusel osalesid peamiselt kõrgkoolide ja kutsekoolide õppejõud ning haridustehnoloogid. Suur osa neist tunnistas, et kursusel osalemise tulemusena saavad nad paremini aru, mis on e-portfoolio ja mille jaoks seda kasutada ning kuidas see võib toetada professionaalset arengut. Mitmed kursusel osalenud tõdesid, et enne kursust oli nende arusaam e-portfoolio mõistest üsna hägune, kuid nüüd on selgem ja seetõttu ka selle kasutamine lihtsam. Nii mõnedki kursusel osalejad möönsid, et kursusel osalemine inspireeris neid oma portfoolioid erinevates sotsiaalse tarkvara keskkondades uuendama ja ühendama.

Kursuse töökeskkonnana oli kasutusel uuenenud Koolielu keskkond, mis toetab e-portfoolio kontseptsiooni, sisaldades endas refleksioonivahendit. See toetab ka võrgustike loomist, pakub sotsiaalse tarkvaraga integreerimise võimalust ning tulevikus toetab pädevuspõhist hindamist. Uus keskkond tekitas aga osalejates pisut rahulolematust.

Kuna keskkond oli osalejate jaoks uus ja harjumatu, oleks abi olnud, kui õppejõud oleks koostanud varasemalt juhendid keskkonna kohta.

Koolitajana saime väga palju positiivseid kogemusi. Olles pidanud mitmeid e-kursuseid, tajusime sellel kursusel enim kogukonnavaimu. Osalejad olid aktiivsed ning arvestustööd väga huvitavad. Siiralt loodame, et suur osa neist jääb enda loodud portfoolioid ka edaspidi kasutama, täiendama ning uuendama.

Siiski saime ka mõned näpunäited, mida järgmisel korral teisiti teha. 

Kindlasti tuleb kohe alguses osalejatega kokku leppida, kust me alustame, millised verstapostid me läbime ja kuhu lõpuks ja mis ajaks jõuame. Seekord jäi see meil tegemata ja sellest tundsid osalejad puudust. Teiseks peaksime kriitilisemalt üle vaatama kursuse ajakava, mis alguses on üsna intensiivne ja lõpus, kui on loovad ülesanded, läheb kiirematel pisut igavaks. Ülesanded olid küll põnevad, kuid veelgi enam väljakutset nendes ei teeks paha. Aitäh osalejatele!

Osaleja Heikki arvab kursusest: “Soovitan kursusel osaleda, sest arvan, et seal saab peale uute teadmiste vaadata ka enda sisse. Portfoolio koostamisel mõtestad (reflekteerid) ja süstematiseerid oma tegevusi ning saavutusi. See peaks andma lähtekohad, ideed edasisteks arenguteks.”

Osaleja Egle arvab kursusest: “Mina soovitaksin kursusel osaleda, sest see käsitleb minu meelest netipõlvkonna jaoks olulisi teemasid. E-portfoolio olemuse ja võimaluste mõistmine on oluline, et olla tööturul tulevikus konkurentsivõimeline (kui sind pole veebis, siis sind pole olemaski). Laiem ja teine oluline teema, mis on otsapidi e- portfoolioga seotud, on veebiidentiteet, selle kujundamine (teadlik/mitteteadlik), võimalused ja ohud. Mina nautisin kursust väga.”

Kursuse lühikirjeldusega saate tutvuda siin.

 

Tagasiside mobiilsele “M-õppe” kursusele

Priit Tammets

Priit Tammets

Uus koolitusgrupp avatakse: 12.04 – 30.05.2010Sel kevadel uuesti startiv kursus “M-õpe” toob igapäevase õppimise ja õpetamise juurde veel küllaltki vähelevinud tahu – mobiilse õppimise. Uus kursus stardib just siis, kui väljas on juba parajalt soe ning on võimalus ühendada mitu meeldivat asja kasulikuks toimetamiseks õiepungade ja muru taustal.Kursuse jooksul on kaks kontaktpäeva, mis keskenduvad uudsetele mobiiltehnoloogia vahenditele ja tehnoloogiatele ning metoodikatele nende rakendamiseks õppetöös. Lisaks käsitletakse veel m-õpet toetavaid pedagoogilisi teooriaid (eelkõige kogemusliku õppe, õuesõppe ja aktiivõppe käsitlused). Kontaktpäeva raames koostavad ja lahendavad osalejad endi väljatöötatud ülesandeid.

Sügisel toimus kahest planeeritud kontaktpäevast kahjuks küll vaid üks, kuid tagasiside toimunule oli igati positiivne. Plussidena toodi välja vabas vormis katsetamine ja väitlemine, mis andis kokkuvõttes väga hea teadmistepagasi, mis ainult formaalsetest materjalidest kindlasti välja oleks jäänud. Näitena mainitakse kogemusi erinevate mobiilirakenduste kiiksudega tutvumisel.

Kursuse lõppedes jagasid osalejad soovitusi järgmiseks korraks. Ettepanekute seas oli muu hulgas mõte parandada info leidmise võimalusi. Sellest lähtuvalt oleme kevadiseks kursuseks üle vaadanud kasutatava e-portfoolio lahenduse ning teinud sinna vajalikke täiendusi mugavamaks kursusel osalemiseks ning ka selle haldamiseks. Ära märgiti ka, et vähem tehnoloogiaga kokku puutunutel võib kahest kontaktpäevast väheks jääda. Kuna aga sügisel ükski osaleja reaalselt sellega hätta ei jäänud, võib loota, et kursuse ülesehitus sobib ka neile, kes end uute tehnoloogiatega tegeledes veidi ebakindlalt võivad tunda.

Lisaks soovitati kogenud kursuslasi edaspidi kasutada uute kursuste juures kui tuutoreid, kes saaksid näiteks sisse seatud keskkonnas edaspidigi oma teadmisi jagada. Toimunud kontaktpäeval lepiti kokku, et aadressil http://htk.tlu.ee/icampus/pg/groups/52/mpe/see nii ka olema hakkab.

Tehnilistest vahenditest, mida kursuse jooksul praktikas proovime, tasub ära mainida Apple’i iPhone’i nutitelefoni, iPod Touch’i meediapleierit ja Flip’i videokaameraid. Loomulikult kasutavad osalejad ka endi mobiilseid seadmeid, näiteks praktiliste tööde juures nii kursuse raames kui ka hiljem pärast uusi mõtteid ja tekkinud ideid.

Veel tagasisidet kursuslastelt:

  • “Priidu tagasihoidlik päeva juhtimine oli omamoodi mõnus, sest andis meile rohkem vabadust teemadega paindlikult käituda :)”
  • Toodi välja, et puudus konkreetne õppematerjal, mis tutvustaks edukaid mobiiltehnoloogiate kasutusjuhtumeid õppimise ja õpetamise valdkonnas, sh õppematerjalide koostamine ja otsimine.

Kursuse lühikirjeldusega saate tutvuda siin.

Rohkem infot leiab ka Vikiülikooli kursuse lehelt.

Tags:

Autorist