E-kursuse kvaliteedimärk

Koolitus

Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?

Kvaliteedimärki hakati välja andma 2008. aastal ning see on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud tegevusi ja e-kursuste taset kutse- ja kõrghariduses.

Kvaliteedimärk kinnitab e-kursuse väga head taset ning on tunnustuseks e-kursuse loojale ja läbiviijale, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Muu hulgas kinnitab kvaliteedimärk õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastab kvaliteedinõuetele.

Kes saavad kvaliteedimärki taotleda?

E-kursuse kvaliteedimärki saavad taotleda kõik Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajad ja õppejõud, kelle kursuse (õppeaine või mooduli) õppeprotsess on üles ehitatud veebis. Taotlusvoorus osalemine on avatud nii täies mahus veebipõhistele kursustele kui ka auditoorse õppega kombineeritud kursustele.

Mille alusel kursusi hinnatakse?

E-kursusi hinnatakse kvaliteedimärgi taotlemise protsessis kolmel tasemel:

 1. Enesehindamise tase. Taseme eesmärgiks on tõsta taotleja teadlikkust e-kursusele esitatavatest kvaliteedinõuetest ning motiveerida e-kursuste tegijaid oma e-kursusi analüüsima. Selleks hindab kvaliteedimärgi taotleja oma e-kursust iseseisvalt enesehinnangu vormi põhjal.
 2. Organisatsiooni tase. Selle taseme eesmärgiks on saada kvaliteedimärki taotlevale e-kursusele organisatsiooni ja õppijate hinnang. Hinnangu andmiseks on välja töötatud retsensiooni vorm, mille täidab organisatsiooni valitud isik (nt programmi või õppekava juht, õppealajuhataja jne) ning kinnitab taotleja otsene juht.

Esimesed kaks taset, mille alusel kursusi hinnatakse, ongi peamiselt taotleja ning õppeasutuse omaette tegutsemise aeg. Kui kursus on enesehinnangut teostades juba taotleja enda kriitilise pilgu läbinud ning organisatsiooni retsensioon samuti toetavalt olemas, siis on aeg liikuda kolmandale ehk ekspertide tasemele.

 1. Ekspertide tase. Ekspertide taseme eesmärgiks on anda kursusele hinnang ning võtta vastu otsus, kas e-kursusele omistatakse kvaliteedimärk. Eksperthindamine toimub pärast kvaliteedimärgi taotleja enesehinnangu ning organisatsiooni retsensiooni esitamist e-Õppe Arenduskeskusele. Sel tasemel hindavad e-õppe asjatundjad e-kursust selleks välja töötatud vormi alusel. Lisaks koostatakse igale kursusele ka tagasiside soovitustega, mis on abiks kursuse edaspidisel parendamisel.

Kes kursusi hindavad?

Kursuste hindamiseks ekspertide tasemel moodustab e-Õppe Arenduskeskus meeskonna, mille liikmeteks on igapäevaselt e-kursuste väljatöötamisega, arendamisega, aga ka läbiviimisega kokku puutuvad inimesed ning inimesed, kelle igapäevane töö on seotud e-õppe valdkonnaga.

Mis on tulemuseks?

 • E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena omistatakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele kvaliteedimärk. Sellega kaasneb kursuse autorile ja/või läbiviijale õigus kasutada märgi elektroonset kuvandit kursuse veebipõhises õpikeskkonnas, selle tutvustamisel, reklaamimisel jne.
 • Ühtlasi nimetatakse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena aasta e-kursuse stipendiumi kandidaadid. Kandidaadid nimetatakse kvaliteedimärgi taotlusvooru hindamismeeskonna hinnangute põhjal. Tegemist on stipendiumiga, mille eesmärk on tunnustada ja julgustada kvaliteetsete e-kursuste väljatöötajaid. Kaks stipendiumit suurusega 30 000 krooni antakse välja ühele e-Kutsekooli ning ühele e-Ülikooli konsortsiumisse kuuluva õppeasutuse e-kursusele üks kord aastas e-Õppe Arenduskeskuse rahvusvahelisel kevadkonverentsil. Aasta e-kursuse valimiseks moodustatakse eraldiseisev žürii, mille töös ei osale kvaliteedimärgi taotlusvooru kursuste hindajad.
 • Kõige väärtuslikum taotlusvoorus osalemise tulemus on ilmselt tagasiside e-kursuse kvaliteedimärgi taotlejatele. Kõik kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalenud e-kursuste autorid ja/või läbiviijad saavad e-Õppe Arenduskeskuse kaudu tagasisidet hindamismeeskonnalt e-kursuse parendamiseks (sõltumata sellest, kas kursusele omistatakse kvaliteedimärk või mitte).

graafik

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorudes osalenud kursuste arv ja kvaliteedimärgiga tunnustatud kursuste arv Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumis (2008–2009)

Kuidas e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?

Kvaliteedimärgi taotlemine ei ole kindlasti nii keeruline, kui see pealtnäha paistab. Taotlemiseks esita etteantud vormide põhjal e-Õppe Arenduskeskusele:

 • avaldus (elektrooniline etteantud vorm)
 • eneseanalüüs (elektrooniline etteantud vorm)
 • organisatsiooni retsensioon (etteantud vorm)

E-kursuse kvaliteedimärki saab taotleda kvaliteedimärgi taotlusvoorude ajal, mis toimuvad üks kord aastas. E-kursuse kvaliteedimärk 2010 taotlusvoor avatakse 2009. aasta septembris. Infot tähtaegade kohta leiate e-õppe portaalist aadressil: http://www.e-ope.ee/opetajatele/kvaliteet.

Kasulikku lisainfot

 • Kvaliteedimärk on seotud selle omistamise aastaga. Kuna e-õpe on kiiresti muutuv valdkond, loeme heaks tavaks kvaliteedimärgi uuendamist kolme aasta möödudes.
 • E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on taotlejale tasuta.
 • Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess ja selle juurde kuuluvad vormid on välja töötatud kvaliteetse e-kursuse loomise juhendi alusel. Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks on kättesaadav e-õppe portaalis aadressil: http://www.e-ope.ee/opetajatele

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru puudutavate küsimuste korral võta ühendust!

Marit Dremljuga

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht

Tel +372 628 5825 / GSM +372 53 616 161

E-mail: marit.dremljuga@eitsa.ee

http://www.e-ope.ee/opetajatele/kvaliteet

Tags:

Autorist