TUMATO temaatiline võrgustik – kuidas see kõik algas

E-õppe tulekuga kutseõppeasutustesse hakati rääkima ka temaatilistest võrgustikest. Tekkis palju erinevaid küsimusi. Mida need võrgustikud endast kujutavad ja kas tegemist on jälle mingu uue väljamõeldise või uuendusega? Kui lugeda erinevaid temaatiliste võrgustike mõistete seletusi, siis selgub, et tegelikult ei ole välja mõeldud midagi uut, vaid teada-tuntud vana on hakatud nimetama uue nimega.

Turismi, majutamise ja toitlustamise koolitusala arendamisest huvitatud koostöövalmidusega inimeste ring on tegelikult aastate jooksul juba välja kujunenud ja ühiste eesmärkide nimel tegutsetakse üle kümne aasta. Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) kutsehariduse osakonna peaeksperdi Ülle Parbo eestvedamisel on õpetajatele korraldatud palju erialaseid koolitusi, organiseeritud on kutsevõistlusi õpilastele, arendatud on õppekavasid, töötatud välja õppekirjandust ning tehtud koostööd tööandjatega koolide lõpueksamite ühitamiseks kutseeksamitega. Paljud õpetajad osalevad erinevate kutsestandardite väljatöötamise töörühmades. Kõike seda tehakse õppe kvaliteedi parendamise eesmärgil, et koolidel oleks võimalik õppijatele pakkuda üha paremat ettevalmistust tulevaseks tööeluks. Aastate jooksul on osaletud koostöös mitmetes erinevates projektides. Hetkel on käimas ESF projekt „Kutseõppeasutuste õppekavade arendamine“, mida koordineerib REKK.

Projekti „E–õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides“ (e-VÕTI) käivitumisega ja e-õppe tulekuga koolidesse on hakatud kavandama e-kursuste väljatöötamist ja õpiobjektide loomist. Kutse- ja rakenduskõrgkoolide koostöö algatamiseks, lihtsustamiseks ja toetamiseks on loodud e-VÕTI projekti raames kolmteist temaatilist võrgustikku. Turismi, majutuse ja toitlustuse koolitusala õpetajad on enda jaoks sõnastanud, mida mõistetakse temaatilise võrgustiku all e VÕTI projekti raames. Turismi, majutamise ja toitlustamise võrgustik (TUMATO) on turismi, majutuse ja toitlustuse koolitusalade arendamisest huvitatud inimeste kogukond, kus koostöös toodetakse e-kursuseid ja luuakse õpiobjekte õppetöö kvaliteedi tõstmiseks. TUMATO võrgustiku töös osalevad erinevate kutseõppeasutuste õpetajad üle kogu Eesti – Võrumaalt, Saaremaalt, Pärnumaalt, Kesk- ja Põhja-Eestist ja teistest regioonidest.

TUMATO võrgustiku edukal käivitumisel on olulist rolli etendanud asjaolu, et e-õppe arendamisse on kaasatud suurem osa koolitusala arendamisega varem seotud olnud õpetajatest. See näitab, kui oluline on arvestada sellega, mida ja kuidas on varem antud koolitusalal tehtud ja kes on need mitmete projektide raames koostööd teinud aktiivsed õpetajad. Muidugi ei välistata siin uute õpetajate kaasamist võimalikult paljudest kutseõppeasutustest ja rakenduskõrgkoolidest, kus õpetatakse sarnase õppekava alusel. Eriti oluline on õpetajate lai kandepind just e-kursuste väljatöötamisel, mis võimaldab ühtlustada õpetuse sisusid, tagades parema kvaliteedi ja rakendatavuse võimalikult paljudes koolides.

E-õppe sisude väljatöötamise raames on TUMATO võrgustikus korraldatud kolm koosolekut. Esimesel võrgustiku koosolekul tutvustati e-VÕTI projekti ja selle eesmärke võrgustiku liikmetele, sealhulgas REKK-i kutsehariduse osakonna peaeksperdile Ülle Parbole, mille tulemusel otsustati hakata tegema koostööd koolitusala arendamisel. Loodame, et koostöö on sedavõrd mitmekülgne ning tõhus, et võrgustiku töö jätkub ka pärast e-VÕTI projekti lõppemist. Kõikidel koosolekutel on arutatud koostöövõimalusi e-kursuste väljatöötamisel. Arutlused leidsid aset juba enne koolidepoolset e-kursuste taotluste esitamist, mis võimaldas TUMATO võrgustikul taotlused esitada ühiselt ja koordineeritult.

TUMATO võrgustiku koostöö tõhustamiseks osaleb ligi kakskümmend võrgustiku liiget e-Õppe Arenduskeskuse koolitusel „E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad”. Kursusel koos õppides on avanenud võimalus üksteisega paremini tuttavaks saada, arutleda erialastel teemadel ja kavandada koostööd loodavate e-kursuste raames.

E-VÕTI projekti abil koolidesse tööle võetud haridustehnoloogid on aidanud õpetajatel tundma õppida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erinevaid võimalusi ja vahendeid, mis on andnud hea panuse TUMATO võrgustiku koostöö arendamisele. IKT võimaluste kasutamine on andnud uusi efektiivseid võimalusi koostööks: võimaldades paaritunniseid koosolekuid pidada töökohalt lahkumata, hoides kokku kõikide osalejate tööaega. TUMATO võrgustiku koosolekuid on peetud nii Skype kui ka Sanako foorumit kasutades. Koosolekutel on aktiivseid osalejaid olnud nii Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Kehtnast. Siinkohal on oluline märkida, et nii e-õppe sisude väljatöötamisel kui ka temaatiliste võrgustike töös osalemisel on õpetajatele väga oluline haridustehnoloogide tugi.

On meeldiv tõdeda, et õpetajad erinevatest kutseõppeasutustest ja rakenduskõrgkoolidest teevad koostööd õppekavade loomisel ja arendamisel, koolituste korraldamisel, õppesisude väljatöötamisel eesmärgiga tõsta õppetöö kvaliteeti ja muuta kutseharidus atraktiivsemaks. Temaatilised võrgustikud, mille eesmärk ei ole ainult e-õppe sisu väljatöötamine, on kindlasti jätkusuutlikumad ka edaspidi.

Koostöö Eesti kutsehariduses viib meid edasi suurte sammudega. Need, kes otsustavad üksi edasi liikuda, peavad tõenäoliselt leppima mahajääja rolliga. Koostööst võidame me kõik ja loodan, et kes pole täna veel ühegi temaatilise võrgustiku liige, on seda juba homme.

Tags:

Autorist