Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli areng e-Õppe Arenduskeskuseks

Eelmises Uudiskirjas rääkisin Teile koostööst erinevate haridustasemete vahel ja mis head ning põnevat on sellest tulnud. Väga tõsiselt sai rõhutatud just koostööd ja selle vajadust Eesti hariduse edasises arengus. Eelmise Uudiskirja artiklit kirjutades ma ei teadnud, et mõned asjad saavad kahe kuu pärast tõeks. Eesti e-Ülikool ja Eesti e-Kutsekool vajasid ühist struktuuriüksust, et kõigile oleks selge, kus me töötame, mis on meie eesmärgid ja milliseid tegevusi me teeme. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) asutas 2. mail 2006.a. eraldiseisva struktuuriüksuse –  e-Õppe Arenduskeskus.

Selle aasta kevadel alustasime uue strateegia kirjutamist ning kohe esimene küsimus oli, kuidas siduda uude strateegiasse mõlemad konsortsiumid ja mis on strateegia nimi? Mille või kelle kohta uus strateegia on – on see e-õppe, Eesti e-Ülikooli või Eesti e-Kutsekooli strateegia? 2004. aastal kirjutatud Eesti e-Ülikooli Strateegias (2004 – 2007) on välja toodud, et tulevikus areneb Eesti e-Ülikoolist välja Kõrghariduse Arenduskeskus. Võttes antud tähelepaneku aluseks, hakkasime välja pakkuma võimalikke uusi struktuuriüksuste nimesid. Kogu meeskonnaga leidsime, et kõige paremini iseloomustab meie tegevusi ja püstitatud eesmärke e-Õppe Arenduskeskus. EITSA juhatus oli pakutud uue struktuuriüksuse loomisega nõus ja nüüd on meil võimalus pidada kolme sünnipäeva: 22. veebruar on Eesti e-Ülikooli sünnipäev; 16. veebruar Eesti e-Kutsekooli sünnipäev ja 2. mail e-Õppe Arenduskeskuse sünnipäev.

e-Õppe Arenduskeskuse põhitegevusalaks on e-õppealase tegevuse toetamine, koordineerimine ja arendamine ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumite vahendusel. Konsortsiumite juhtorganiteks on Eesti e-Ülikooli nõukogu ja Eesti e-Kutsekooli nõukogu ja üldkogu.

Graafiliselt näeb e-Õppe Arenduskeskuse struktuur välja selline

e-Õppe Arenduskeskuse loomisel ei kao kuhugi Eesti e-Ülikool ja Eesti e-Kutsekool koos oma identiteetide ja logodega. Vastupidi, arvan, et nüüd on võimalik paremini välja tuua mõlemaid konsortsiume ühendavad ja eristuvad tegevused. On tegevusi, mida me teeme koostöös kahe konsortsiumiga (infrastruktuur; koolitused) ja on tegevusi, kus konsortsiumid tegutsevad eraldiseisvalt (sisutootmine; rahvusvahelistumine).

e-Õppe Arenduskeskuse nimi näitab seda, et meie põhitöö on e-õppe meetodite ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite toomine kõrg- ja kutsehariduse igapäevase õppeprotsessi lahutamatuks osaks. IKT vahendite sissemurdmine õppeprotsessi muudab hariduse omandamist ja õpetamist. Selle tõid väga selgelt välja e-Ülikooli kevadkonverentsil 2006 esinenud esinejad. Tuleb hakata rohkem e-õpet ära kasutama õppeprotsessis, et tagada erinevad võimalused täiendkoolituse arenguks ning püsida rahvusvahelises konkurentsis.

e-Õppe Arenduskeskuse strateegia on veel kirjutamisel. Aga et ärgitada Teid avaldama oma mõtteid ja ideid e-Õppe Arenduskeskuse loomisel, toon siinkohal ära püstitatud eesmärgid aastani 2012:

  • Soodustada ja aidata kaasa kõrg- ja kutsekoolide toimivale ja tõhusale koostööle nii omavahel kui erinevate haridustasemete vahel.
  • Aidata kaasa innovaatiliste ja interaktiivsete vahendite kasutamisele ja adapteerimisele kõrg- ja kutsekoolide õppeprotsessis.
  • Pakkuda võimalusi õppejõudude ja õpetajate kvalifikatsiooni tõstmiseks e-õppe meetodite ja IKT vahendite kasutamisel.
  • Muuta Eesti kõrg- ja kutseharidus  kvaliteetseks ning konkurentsivõimeliseks rahvusvahelisel haridusturul.

Kokkuvõtvalt on e-Õppe Arenduskeskuse eesmärk kõrg- ja kutsehariduse õppeprotsessi kvaliteedi tõstmine, läbi interaktiivsuse, paindlikkuse ja IKT vahendite kasutamise. Arvestades õppijate eripärasid ja elukestva õppe eesmärke, on vaja suurendada õppekavade paindlikkust, moodulpõhisust ja võimalust läbida õppekava täielikult või osaliselt veebipõhiselt.

e-Õppe Arenduskeskus propageerib õppimist kui elustiili: KUNI ELAN – ÕPIN!

Tags:

Autorist