Projektid

Projektide börs

B-Learn

B-Learn projekt on loodud selleks, et pakkuda mitmeid erinevaid testitud meetodeid ühendamaks traditsionaalseid õppimismeetodid uue tehnoloogia poolt pakutavate meetoditega.

Peamiseks projekti sihtgrupiks on õpilased, õpetajad, haridustehnoloogid.

Projekti kodulehekülg

Calibrate

EL 6. raamprogrammi IST projekti eesmärgiks on luua tehnilised lahendused digitaalsete õpiobjektide tootmiseks, arhiveerimiseks ja levitamiseks kaheksa Euroopa riigi haridusministeeriumi, ülikoolide ja teaduskeskuste koostöös.

Eesti kontekstis on projekti käigus kavas luua koolielu.ee õppematerjalide andmebaasi uusversioon, mis ühilduks teistes Euroopa riikides kasutuses olevate õpiobjektide repositooriumitega ja levinumate õpihaldussüsteemidega.

Projekti koordinaatoriks on European Schoolnet.
Projekti kestvus 01.10.2005 – 01.10.2008.

Projekti kodulehekülg

Digitiiger

DigiTiiger on Tiigrihüppe Sihtasutuse uus innovatiivseid õppemeetodeid ja õppevahendeid siduv õpetajate täiendkoolituskursus. Suurt tähelepanu pööratakse õpitarkvara ja veebilehtede hindamisele ning teadmiste kontrollimise meetoditele ja mõtestatud õppimisele. Kursuse käigus valmib igal osaleval õpetajal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal.

Projekti kodulehekülg

Educasia

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus haldab ja arendab Kesk-Aasia koostöövõrgustiku veebiportaali.

Projekti kestvus 25.04.2005 – 31.05.2007.

Projekti kodulehekülg

e-VÕTI

E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides. Projekti eesmärgiks on kvaliteetne ja jätkusuutlik e-õppe arendus ja rakendussüsteem kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides.

Projekti kodulehekülg

iCamp

EL 6. raamprogrammi IST projekti eesmärgiks on luua infotehnoloogiline infrastruktuur, mis toetaks e-õpet Euroopa ühtses kõrgharidusruumis, integreerides erinevaid e-õppe alaseid tehnilisi lahendusi (kommerts- ja vabavaralised õpihaldussüsteemid, repositooriumid, e-portfoolio ja partnervõrgul põhinev sotsiaalne tarkvara).

Projekti koordinaatoriks on Universität für Bodenkultur – Centre for Social Innovation.
Projekti kestvus 01.10.2005 – 01.10.2008.

Projekti kodulehekülg

ICT Cert

Projekti eesmärgiks on luua süsteem, mille abil saavad telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad või seda ala õppida soovijad sooritada vajalikud õppeprogrammid ja muud kvalifikatsiooninõudmised Eestis ja Soomes.

Soome ja Eesti õppeprogrammialuse põhjal luuakse ühised õppekavad ja õppematerjalid korraldatava koolituse tarbeks.

Koolituse toetamiseks luuakse koostöövõrgustik, mille raames on õppeasutusel võimalik omavahel ressursse jagada. Samuti avanevad uued võimalused ka õpilasvahetuseks ja praktikaks naaberriigis.

Projekti kodulehekülg

IVA

Antud projekti raames arendatakse kaasaegse pedagoogilise lähenemisega veebipõhist õppikeskkonda. IVA kasutajateks on lisaks Tallinna Ülikoolile mitmed õppeasutused Eestis ja välismaal.

Projekti koordineerib Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus

Projekti kodulehekülg

KooliPlone

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koostöös valmis koolidele mõeldud veebipõhine sisuhaldussüsteem KooliPlone, mis võimaldab Eesti koolidel ja mittetulundusühingutel luua kerge vaevaga kaasaegne kodulehekülg.

Projekti kestvus 01.08.2004 – 31.12.2005.

Projekti kodulehekülg

Krihvel

KRIHVEL on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse, informaatika osakonna, Haapsalu Kolledži ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koostöös arendatud ja rahastatud veebipõhine õpikeskkond algklassidele.

Projekti kodulehekülg

OPAH

Projekti eesmärgiks on luua õpetaja professionaalset arengut toetav ePortfoolio lahendus ning õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste arendamine läbi õpetajahariduse kõigi kolme tasandi – esmaõppe, kutseaasta ning täiendõppe.

Kogu projekti tegevus jaguneb suures plaanis kahe töögrupi vahel: I töögrupp – Õpetaja professionaalse arengu töögrupp loob ideoloogia ja sisu digitaalse arengumapi jaoks. II töögrupp loob rakenduse, tehnilise ja tarkvaralise infrastruktuuri ePortfoolio jaoks.

Projekti kodulehekülg

REDEL

Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse.

Projekti peaeesmärk on parandada kvaliteetse hariduse kättesaadavust kõigile sihtgruppidele ning luua tingimused elukestva õppe pakkumiseks arendades e-õpet Eestis.

Projekti koordinaarib Eesti e-Ülikool
Projekti kestvus 07.09.2004 – 30.06.2008.

Projekti kodulehekülg

VIKO

VIKO on Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koostöös välja töötatud ja rahstatud lihtne veebipõhine õpikeskkond, mille loomisel on silmas peetud Eesti üldhariduskoolide vajadusi. Õpikeskkond võimaldab õpetajatel muuta oma õppematerjale ja õppetööd puudutav info ja ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks, samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalusi foorumite näol.

Projekti kodulehekülg

Tags:

Autorist