E-õppealased uudised maailmas

Uudised

i2010

Avaldatud on iga-aastane raport i2010 strateegia kohta. Raport annab ülevaate komisjoni ja liikmesriikide siiani tehtud edusammudest i2010 eesmärkide elluviimisel. Aruandes kirjeldatakse poliitikute ees seisvaid väljakutseid ja pannakse paika tulevased poliitilised võtmeküsimused, mida arutatakse i2010 strateegia läbivaatamise käigus 2007. aasta jooksul. Raporti kogu teksti ja lisadokumente saab lugeda i2010 veebilehel http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/annual_report/index_en.htm

eLearning Papers

2006.a otsustati eLearningEuropa.info portaali juures hakata välja andma digitaalset väljaannet eLearning Papers.  eLearning Papers‘i toimetus pidas oma esimese koosoleku selle aasta märtsi lõpus Brüsselis. Pakuti välja erinevaid valdkondi tulevaste eLearning Papers’i temaatiliste väljaannete jaoks: praktikakogukonnad, kaasav õpe, kultuuridevaheline õpe, individuaalõpe ja muutustega toimetulek.

eLearning Papers annab uue mõõtme informatsioonivahetusele e-õppe kohta Euroopas ja stimuleerib teadustööd. Artiklid pakuvad erinevaid seisukohti praeguse olukorra ja e-õppe arengute kohta erinevates kogukondades: koolides, ülikoolides, ettevõtetes, kodanikuühiskonnas ja institutsioonides

eLearning Papers ilmub iga kahe kuu tagant ja pakub kõigile huvitatutele võimaluse avaldada oma tekste üle Euroopa levitatavas väljaandes.

http://www.elearningpapers.eu/?page=home

Lerneffekti uudised

Lerneffekt rõõmustab Eesti suurte sammude üle  haridusmaastikul, kuna uus valitsus lubas rakendada ka  e-Õppe Arenduskeskuse strateegiat. Kiitus e-Õppe Arenduskeskusele!

www.lerneffekt.de

Euroopa e-õppe uudiskirja uudised

Wikid teevad klassiruumis revolutsiooni vähendades ühesuunalist kommunikatsiooni.

Intervjuu James Durran´iga, kes on loonud tarkvara MissionMaker, mille abil saavad õpilased õppimise eesmärgil ise arvutimänge luua. Kuidas algatab loodud tarkvara lastes programmeerimispisiku ning kuidas mõjub arvutimängude vägivaldsus lastele?

www.checkpoint-elearning.com

Aafrika e-õppe portaali uudised

Projekt SPIDER toetab arengumaade info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengut. Lõimõppe (kombineeritud õppe) raames püüavad nad leida sobivat lahendust nii nägemis-, kuulmis- kui ka kinesteetilise meelega eelisõppijatele sobivaid lahendusi. Samuti ootab neid ees Aafrika tudengite lähendamine avatud ning aktiivse õppe paradigma poole.

www.elearning-africa.com

Tags:

Autorist