E-õppealased uudised Eestis

Uudised

e-Õppe Arenduskeskus

12. aprillil toimus e-Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatud konkursi „Aasta e-kursus 2006” võitjate autasustamine. Konkursil osales 27 e-kursust erinevatest Eesti e-Ülikooli liikmesülikoolidest. Aasta e-kursuse tiitlid omistati kümnele e-kursusele:

  • Akadeemilise teksti loomise kursus pälvis kodutööde mitmekesisuse ja kursuse disaini eripreemia. E-kursuse autor on Tartu Ülikooli õppejõud Krista Uibu.
  • Kodály metoodika kursus pälvis multimeedia kasutamise eripreemia. E-kursuse autor on Tallinna Ülikooli õppejõud Tiina Selke.
  • Surmakultuurist kursus pälvis uurimusliku reaalelu ja virtuaalset tegevust siduvate ülesannete eripreemia. E-kursuse autor on Tartu Ülikooli õppejõud Tiia Ristolainen.
  • Rakendustarkvara: Interneti kursus pälvis m-õppe ja materjalide diferentseerimise eripreemia. E-kursuse autorid on Tartu Ülikooli õppejõud Anne Villems ja Kadri Hendla ning kaasautorid Tabel Tensing ja Martin Hunt samuti Tartu Ülikoolist.
  • Elekrotehnika üldkursus pälvis näitlikustamise eripreemia. E-kursuse autorid on Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Heljut Kalda, Evald Külm ja Tarmo Rosman.
  • Keskkonnageoloogia kursus pälvis arutelude juhtimise eripreemia. E-kursuse autor on Tartu Ülikooli õppejõud Erik Puura.
  • Üliõpilasnõustamise kursus pälvis kodutööde ja õppematerjalide harmoonia eripreemia. E-kursuse autorid on Tartu Ülikooli õppejõud Margit Meiesaar ja Helina Riisalu.
  • Suu- ja hambahaiguste propedeutika kursus pälvis aasta uustulnukas e-õppes eripreemia. E-kursuse autorid on Tartu Ülikooli õppejõud Mare Saag, Riina Runnel, Taavo Seedre, Taive Koppel, Olev Salum ja Silvia Russak.
  • Ehitusmehaanika I ja II kursus pälvis pikaajalise innovaatilise töö tulemusena loodud e-kursuse eripreemia. E-kursuse autor on Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Andres Lahe.
  • Insenerigraafika II pälvis õppijate kodutööde haldamise eripreemia. E-kursuse autor Tartu Ülikooli õppejõud Peeter Kukk.

Tartu Ülikool

Detsembris 2006 alanud e-toe loomine Tartu Ülikooli õppekavadele jätkub. Haridustehnoloogide poolt korraldatud ürituste (e-lõunad programmijuhtidele, kohtumised, selgitused, tutvustused jne) tulemusena on lisandunud mitu uut pilootõppekava, millele on plaanis lähiajal luua oma veebikeskkond ja e-tugi täies ulatuses.

2. aprill – 31. mai toimub Tartu Ülikoolis e-kursus „Kaugkoolituskursuse loomine WebCT vahenditega”, mille viivad läbi Tartu Ülikooli avatud ülikooli haridustehnoloogid Triin Marandi, Marju Piir ja haridustehnoloogia peaspetsialist Lehti Pilt. Planeeritud osalejate arv on ligikaudu 40 Tartu Ülikooli õppejõudu. Koolituse jooksul õpitakse koos looma oma WebCT kursust ning toimub ka paar praktikumi, kus proovitakse koos kursuse disainimist ja lahendatakse ettetulnud probleeme.

16. aprill – 17. juuni toimub 3AP ulatuses täisveebipõhine kursus üldharidus- ja kutsekoolide õpetajatele „E-õppe kasutamine koolis”, mis tutvustab e-õppe võimalusi, et planeerida ja luua oma e-kursus. Koolitus toimub Moodle õppekeskkonnas, kus käsitletakse järgmisi teemasid: sissejuhatus e-õppesse; e-õppe kasutamist mõjutavad tegurid; sissejuhatus õpidisaini; meedia ja tehnoloogia valik; hindamine ja tagasiside; õppematerjalide visualiseerimine; veebipõhine tuutorlus; sisupakettide loomine; e-kursuse loomine Moodle keskkonnas.

Aprillis – mais viiakse läbi kaks lühemat praktilisema suunitlusega e-kursust teemal „E- kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle”, kus käsitletakse järgmisi teemasid: Moodle õpikeskkonna üldine tutvustus; kasutajatunnuse loomine ja kursustele sisenemine; enda kursuse tellimine ning seadistamine; sobivate vahendite ning tegevuste lisamine kursusele ja e-kursuse läbiviimine ja osaluse jälgimine. Koolituse edukalt lõpetanud oskavad iseseisvalt kasutada õpikeskkonda Moodle õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel.

22. mail toimus Tartu Ülikooli uute WebCT kursuste esitlemine, mille väljatöötamist toetati ESF meede 1.1  projekti “Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse” (REDEL) raames.

Leonardo ELQ-SME projekti “E-õppe kvaliteet väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes: juhtimine ja nõustamine” raames on valminud eestikeelne juhendmaterjal koolitajatele e-õppe kvaliteedist ja ROI (Return On Investment) hindamisest. Samuti on selle projekti raames loodud ROI kalkulaator, mille abil on võimalik arvutada koolitusinvesteeringute tasuvust auditoorsete ning veebipõhiste koolitusvormide puhul ning võrrelda neid omavahel. Materjalid on kättesaadavad aadressilt http://www.ut.ee/sme

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

8. mail toimus Pärnus ühine e-õppe infopäev üld-, kutse- ja kõrgharidusinimestele, kus jagati infot ja vahetati kogemusi. Tutvustati ka SMARTboard’i ja dokumendikaamera demosid. Päev lõppes diskussiooniga, kus regiooni erinevate tasemete haridusasutuste juhid koos omavalitsuse haridusjuhtidega ning e-Õppe Arenduskeskuse juhataja Ene Tammeoruga tegid plaane edasiseks.

Tallinna Tehnikaülikool

9. aprillil toimus õppejõududele töötuba teemal:  “Teaching communities and staff professional development for teachers”, kus professor Ian Macdonald andis ülevaate õpetavates võrgustikes tekkivast sünergiast ja selle kasutamisest õppetöös.

10. aprillil toimus töötuba tudengitele teemal: “Learning communities and learning to learn for students”, kus kognitiivse psühholoogia vallas doktoritöö “Õppima õppimine” kaitsnud Ian Macdonald tekitas tudengite seas palju põnevaid küsimusi, millele üheskoos vastuseid otsiti. Austraalias, New Englandi Ülikoolis, kus professor Macdonald töötab, on “Õppima õppimine” lülitatud tunniplaani, kuna esimeste kursuste tudengid ei suuda efektiivselt õppida. Selline olukord olevat maailmas valdav, kirjutas oma töötoa tutvustuses Austraalia professor.

Tallinna Ülikool

04. aprillil toimus Tallinna Ülikoolis informaatika osakonna ja haridustehnoloogia keskuse ühisüritus e-Vent, mille eesmärgiks oli Haridustehnoloogia keskuse teadus- ja arendusprojektide tulemuste tutvustamine kolleegidele Tallinna Ülikoolis, aga ka projektidega seotud magistritööde teemade teadvustamine Tallinna Ülikooli magistrantidele. Haridustehnoloogia keskus on viimastel aastatel tegelenud intensiivselt uurimis- ja arendustegevuse integreerimisega õppetöösse. See tagab ühelt poolt tudengite kursuse- ja lõputööde süvitsimineku ning teisalt annab võimaluse kasvatada uut tööjõudu – programmeerijaid ja teadureid Haridustehnoloogia keskuse projektidesse. Ürituse avas Tallinna Ülikooli arendusprorektor Madis Lepik. Seejärel said sõna informaatika osakonna juhataja Peeter Normak ning uusmeedia professor Mauri Kaipainen. Seejärel tutvustati posterettekannete vormis mitmesuguseid osakonna projekte. Esinejate seas olid ka külalised Rootsist – Markus Maijala ja Stefan Nygård tutvustasid Södertörni Ülikoolis läbiviidud projekti „Mobile nature“, mille raames uuriti mobiilsete tehnoloogiate rakendamist õuesõppe kontekstis. Lähem info e-Venti kohta : http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowNews&subAction=new&NewsID=824

16.-17. juunil korraldavad Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus ja Tiigrihüppe Sihtasutus Kolga Keskkoolis uusmeedia suvekooli gümnaasiumiõpilastele. Koolitajad on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskusest ja Balti Meedia- ja Filmikoolist: Terje Väljataga, Mart Laanpere, Hans Põldoja ja Rasmus Merivoo. Suvekoolis õpitakse koostama lühivideot sisaldavaid digitaalseid õppematerjale alates stsenaariumist kuni videotöötluseni. Suvekoolis osalemine on tasuta, osalejaks registreeruda saavad ajavahemikus 21.-28.maini 2-4 liikmest koosnevad gümnaasiumiõpilaste meeskonnad koos koolipoolse juhendajaga. Täpsem  info registreerumise kohta ja proovitööle esitatavad nõudmised on Haridustehnoloogia keskuse veebilehel: www.htk.tlu.ee/uusmeedia

Avatud Ülikooli haridustehnoloogia keskus korraldab õppejõududele ja ülikooli töötajatele koolitusi, mille ühiseks teemaks on e-õppe materjalide koostamine ja kasutamine. Koolitustel omandatav annab võimaluse täiendada oma oskusi õppematerjalide koostamisel ning uute e-kursuste loomisel. Koolitused on Tallinna Ülikooli õppejõududele ja töötajatele tasuta. Koolituskava on jõudmas viimase koolituseni, siiani on koolitustel osalenud kokku 25 Tallinna Ülikooli õppejõudu. Kõikide koolituste materjalid ja soovitused on üles seatud IVA keskkonnas loodud e-kursusel, millele on juurdepääs kõigil koolitustel osalenutel. Iga koolituse läbimisel saab osalenu tõendi. Lähem info kõigi koolituste kohta: http://www.htk.tlu.ee/video/opmat/Koolituse_kava.pdf

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikooli nõukogu võttis vastu e-strateegia 2007-2012. Strateegiaga saab tutvuda Eesti Maaülikooli kodulehel http://www.emu.ee/9893.

Töös on kahe auhinna väljatöötamine e-õppejõududele (aasta parim e-kursus ning innovatiivne õppejõud), mille preemiana saavad õppejõud osaleda koolitustel ning konverentsidel preemiasumma ulatuses.

Mai lõpus uuendatakse Eesti Maaülikooli kodulehel e-õppe infolehekülg.

31. mail toimus maaülikoolis Õppejõu päev, mille raames puudutatakse järgmisi teemasid: muudatusi kõrghariduse standardis, õppekavade pädevuspõhisus, e-õppe võimalused ning vastuvõetud e-strateegia tutvustamine.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Alates sellest kevadest on e-õppejõu koolitusprogrammi raames võimalik võtta koolituskursuseid ka Eesti Infotehnoloogia Kolledži täiendõppe kavast (Pilditöötlus vabavaraga GIMP ja Macromedia Flash algajatele). E-õppejõu koolitusprogrammi vaata Eesti e-Ülikooli koduleheküljelt http://e-uni.ee.

 

Tags:

Autorist