Õpingud virtuaalses keskkonnas, kontaktõpe ja iseseisev töö e-õppes?

Kommentaar

E-õppe laialdasema rakendamise ja seaduste uuendamise hoogtöö käigus on nii VANKeR programmi elluviimisel kui ka ministeeriumis kokku puututud sellega, et mõnikord võib koolis järg e-õppe olemuse tõlgendamisel käest minna.

Õpingute mõiste on 1. septembrist 2013 jõustunud kutseharidusstandardis avatud kui õpilase tegevus õppe- ja töökeskkonnas õppekavaga seatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks ning õpingud toimuvad kontaktõppe, praktika ja iseseisva tööna.

Vahel aga käsitletakse kutsekoolides e-õpet ainult õppija iseseisva tööna. See tundub õigustatult ebaõiglane näiteks õpetajale, kelle e-kursus sisaldab tublisti kontakttunde, õpilastega suhtlemist ja juhendamist. Tegelikult võibki kontaktõpe toimuda nii füüsilises kui ka virtuaalses õppekeskkonnas. Oluline on see, kuidas õpitakse, kas õpe on juhendatud. Klassiruum või virtuaalne õppekeskkond ei määra õppe iseloomu kontakttunni ning iseseisva töö mõttes.

Kutseharidusstandard rõhutab kontaktõppe puhul just õpetaja juhendamist ning kõrgharidusstandard ütleb muu hulgas, et kontaktõpe toimub õppekeskkonnas (sealhulgas e-õppes) ja et osalevad nii üliõpilane kui ka õppejõud.

E-õppe käsitlemine vaid õppija iseseisva tööna on sisuliselt ekslik, selline käsitlus võib põhjustada õpetaja ebaõiglast tasustamist ja tõsiselt pärssida õpetajate motivatsiooni õppeprotsessi ajakohastada, luua e-õppematerjale jne.

Iseseisvaks tööks peetakse tavaliselt õpilase kontaktõppevälist tööd, nt kirjanduse lugemist, tööde kirjutamist jne. Üsna loomulikult võib kõik nimetatu tänapäeval toimuda ja sageli toimubki e-õppe vahendeid kasutades. Iseseisvagi töö puhul sätestab kutseharidusstandard, et see peab olema eesmärgistatud ja tagasisidestatud.

Missugune mõju on liiga kitsal või lausa seadusega pahuksis oleval e-õppe tõlgendusel?

See on halb mitmel põhjusel, e-õppe käsitlemine vaid õppija iseseisva tööna on sisuliselt ekslik, selline käsitlus võib põhjustada õpetaja ebaõiglast tasustamist ja tõsiselt pärssida õpetajate motivatsiooni õppeprotsessi ajakohastada, luua e-õppematerjale jne.
Siinkohal aga kutsuks haridustehnolooge, e-õpet rakendavaid õpetajaid ja õppekorraldusspetsialiste, kõiki, kes asjaga kursis, oma kolleege nõustama ja õigele rajale juhtima. Kasu on sellest kõigil!

Tags:

Autorist