Kas informeeritud olemine aitab paremini õppida?

Õppimise kohta tekkiva info jälgimine ja analüüsimine asjaosaliste poolt on selle kvaliteedi saavutamise üks tugisambaid. Vajadus õppeinfo kogumiseks infotehnoloogia (IT) abil oli koolides ja kutsekoolides päevakorras kohe, kui arvutid  levima hakkasid. Õppeinfosüsteemide ajalugu Eesti koolides algas Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja töötatud statistiliste registrite ja neisse andmete kogumiseks koostatud  tabelitega. Samal ajal alustasid koolid oma andmebaaside ja tarkvara väljatöötamist ning kutsekoolid olid siin esirinnas, sest neil oli enam teadmisi ja oskustega töötajaid ning kutsekooli õppeinfot on paberil töömahukam hallata. 2002 esitasid 5 üldhariduskooli Vaata Maailma Sihtasutusele projekti eKooli väljatöötamiseks – tehti ettepanek luua tarkvara ja andmebaas, mis võimaldab säilitada kooli õppeinfot ning lubab siduda koolis tekkivate andmete ühtseks süsteemiks, parandada selle kättesaadavust ning laiendada arvutite ja IT kasutamist õpetajate hulgas. Projekti eesmärk oli saavutada Internetist kasutatava teenuse rakendatavus igas koolis, selleks tuli kooli tehniline ja kasutajate oskuste lävi viia nii madalaks kui võimalik. eKool käivitus sama aasta sügisel ning septembrist 2006 on selle kasutajateks 230 kooli kokku 120 000 õpilasega. Kõige staazikam kutsekool eKoolis on Tallinna Transpordikool.

Praegu saab kool eKoolis hoida ja levitada tavaliselt klassipäevikus leiduvat infot – hindeid, puudumisi, tunnikirjeldusi, koduseid ülesandeid, märkusi, tunniplaane. Lähima eesmärgina on plaanis käivitada õpimaterjalide ait, mis täidab vahe eKoolis oleva „kes mida õpib“ info ning saavutatud tulemuste vahel. Koostöös Tallinna Ülikooliga tahame panna eKooli „rääkima“ IVA ja VIKOga. Tänane eKool on üldhariduskooli nägu ja täidab selle õppeinfosüsteemile esitatud nõudeid. Meie järgmine väljakutse on lisada olemasolevale tuumale (klassipäevik) kutsehariduse vajadustele vastav õppekavapõhine tulemuste arvestamise süsteem ja aruandlus. Septembri lõpuks saame valmis õppekavade, ainekaartide ja tunnijaotusplaaniga seotud uuenduste projekteerimisega ning peale kavandatu realiseerimist saab hakata õpilaste edenemist jälgima õppekava täitmise järgi nagu seadused ette näevad. Loomulikult lisanduvad ka vastavad aruanded ja muutub mugavamaks päevikute moodustamine.

eKooli erinevus enamikest kooli info kogumise ja jagamise süsteemidest on see, et andmeid sisestavad õpetajad, kelle käe all need samad andmed tekivad. Õpetajaid on eKooli kasutajate seas 6% ja nemad loovad kogu info, mida ülejäänud osalised analüüsivad, vaatavad, kasutavad. Ühekordne sisestus seal, kus andmed tekivad tagab info operatiivsuse, õigsuse ja kvaliteetsuse ning lubab seda koguda õppeprotsessi käigus. Kooli jaoks ei ole lihtne saavutada, et iga õpetaja sisestaks oma tunni info, aga sellega saab lapsevanemad, klassijuhataja ja koolijuht pidava reaalajalise ülevaate õpilase osalemisest koolitöös ja saavutatust. eKool toob õpetajad arvuti juurde ning vähendab sellega vahet, mis täna on tekkinud igapäevaselt arvuteid ja Internetti kasutavate õpilaste ning mitte nii aktiivsete õpetajate vahel. Koolid väidavad, et kuna õpetaja peab tihedamini arvuti juurde tulema, siis kasvab vilumus e-posti teel suhtlemisel ning tekib huvi Internetis leiduvate õppematerjalide kasutamiseks. eKoolist üksi ei piisa arvuti ainetundi integreerimiseks, aga igapäevane IKT kasutamine aitab selle eesmärgi saavutamiseks igal juhul kaasa.

Kvaliteetseks õppimiseks ei piisa kunagi vaid sellest, et õpetaja õpetab hästi, vaja on õppida õppija tahtmist ning enesekontrolli, oma õppimise teadvustamist, mis on alati efektiivsem kui väline (koolipoolne) kontroll. eKool jagab infot mõlemale – koolijuhile ja õppijale, kusjuures nad saavad selle täpselt samasugusena,  nii nagu on õpetaja andmed sisestanud. Kas informeeritud olemine tagab tulemused? Muidugi mitte, kuigi oma õppetöö tulemuslikkuse kohta kogu informatsiooni omamine aitab osal õpilastest muredest hoiduda. Tähtis on antud ülesannetest ülevaate saamine ning võimalus oma puudumised ja mitte nii head hinded kontrolli all hoida.

Alustame sellel sügisel muutustega, mis lubavad eKooli muuta ka kutsekoolide õppeinfosüsteemiks. Täita neid keerulisi ootusi, mis kutsekoolidel on. Et säilitame oma põhimõtte – info sisestatakse seal, kus see tekib ning on koheselt kättesaadav asjaosalistele, siis õpilaste informeeritus ning ülevaade oma õppetöö tulemustest (ja loodetavasti ka vastutus) kasvab ning samal ajal saab muuta info operatiivseks, kergemalt analüüsitavaks ning on aluseks kooli õppeprotsessi juhtimisel.

Tags:

Autorist