Õppematerjalide loomine LeMill keskkonnas

E-kursuste ettevalmistamisel on sageli kõige töömahukamaks osaks õppematerjalide loomine.  Sisutootmine on  Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumite juures tegutsevate temaatiliste võrgustike koostöö üheks eesmärgiks. Seni on õppematerjalide loomiseks kasutatud sageli tavalist kontoritarkvara, kuid see on toimiv lahendus vaid piiratud hulga autorite puhul.

Viimastel aastatel on kerkinud esile paljud veebikeskkonnad, mis muudavad digitaalse sisu loomise ja jagamise igale arvutikasutajale jõukohaseks. Siinkohal võib näidetena välja tuua ajaveebid, wikid, kogukonna viitlehed (del.icio.us, Furl) ning fotode ja videote jagamise keskkonnad (Flickr, YouTube). Kõik need veebikeskkonnad mahuvad üldnimetuse sotsiaalne tarkvara alla.

Olukord, kus igaüks saab oma loomingut lihtsalt veebis avaldada, on toonud välja mitmed traditsioonilise autoriõiguse kitsaskohad. Näiteks kuuluvad teose kohandamine ja tõlkimine autori varaliste õiguste hulka ning nendeks toiminguteks on vajalik autori nõusolek. Sellised piirangud seavad olulisi takistusi elektrooniliste õppematerjalide taaskasutamisele. Nendele probleemidele on lahenduseks avatud sisulitsentsid, millest tuntuim on Creative Commons.

E-õppe alal on viimastel aastatel alus pandud mitmele initsiatiivile, mille eesmärgiks on muuta õppematerjalid avatud sisulitsentsi alusel kättesaadavaks. Tuntumateks näideteks on siinkohal MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/) ja Connexions (http://cnx.org/). Paraku ei paku need rakendused sotsiaalsele tarkvarale omaseid koostöövõimalusi.

CALIBRATE projekt ja LeMill

Käesolevas artiklis kirjeldatav õppematerjalide loomise keskkond valmib Euroopa Liidu 6. raamprogrammi IST projekti CALIBRATE raames. Projekti peaeesmärgiks on ühendada erinevate Euroopa Liidu maade üldhariduskoolide õpiobjektide repositooriumid ning luua õpiobjektide vahenduskeskkond. Vahenduskeskkonna üheks osaks on Toolbox, mis võimaldab õpetajatel koostöös õppematerjale luua ja jagada. Toolbox’i arendamisega tegeleb rahvusvaheline töörühm, mida juhib Helsingi Kunsti- ja Disainiülikool ning kuhu peale Ungari ja Norra partnerite kuulub ka Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus.

Kuigi projekti sihtgrupiks on Euroopa üldhariduskoolid, näeme me Toolbox’i kasutusvõimalusi hoopis laiemalt. Seetõttu oleme avaldanud Toolbox’i lähtekoodi LeMill nime all ning käivitanud veebikogukonna, millega saavad liituda kõik huvilised. Järgnevalt keskendumegi LeMill tarkvara võimalustele.

LeMill keskkonna võimalused

Eelmisel sügisel viisime me läbi disainisessioonid nelja maa õpetajatega, et selgitada välja nende ootused loodava tarkvara suhtes. Selgus, et õpetajad ei ole esmajärgus huvitatud tekstipõhistest õppematerjalidest, vaid peavad hoopis olulisemaks võimalust jagada õpitegevusi ja metoodilisi näpunäiteid. Disainisessioonide tulemusena otsustasime, et keskkonnas loodav peab jagunema materjalideks, tegevusteks ja vahenditeks. Need on ka keskkonna kolm peamist sektsiooni, millele lisandub neljas sektsioon Kogukond.

Algusest peale oli meie eesmärgiks luua sotsiaalne tarkvara, mille rõhk on koostöös õppematerjalide loomisel ja jagamisel. Seetõttu oleme me palju lähemal Wikipediale kui tavapärastele õpiobjektide repositooriumidele.

LeMill keskkonna esimene sektsioon Materjalid, sisaldab vahendeid veebipõhiste õppematerjalide loomiseks. Arenduse käigus võtsime vastu küllalt radikaalse otsuse, et kõik meie keskkonnas loodavad õppematerjalid peavad olema veebipõhiselt toimetatavad. Vastasel juhul varitseks meid oht muutuda samasuguseks Wordi ja PowerPointi failide surnuaiaks nagu enamik repositooriume. Praegusel hetkel pakume materjalide loomiseks kahte malli (multimeedia lehekülg ja esitlus), lähitulevikus on kavas erinevaid õppematerjalide malle lisada. Lisaks LeMill keskkonnas õppematerjalide loomisele on võimalik üles laadida meediafaile (pildid, heli- ja videoklipid, Flash animatsioonid) ning lisada viiteid väljaspool LeMill’i paiknevatele õppematerjalidele.

Keskkonna teine sektsioon Tegevused sisaldab erinevate õpitegevuste ja õppemeetodite kirjeldusi. Tegevuse paremaks illustreerimiseks võib koos kirjeldusega laadida üles ka tegevust kujutava videoklipi. Kolmas sektsioon Vahendid sisaldab viiteid tarkvarale ja veebikeskkondadele, mida saab õppetöös või õppematerjalide ettevalmistamisel kasutada.

On tavaks saanud, et õpiobjektide repositooriumid hirmutavad oma kasutajaid keerukate otsinguvormidega. Meie oleme proovinud kujundada oma keskkonna nii, et huvipakkuvad materjalid torkaksid silma keskkonna sirvimise käigus. Selleks on kõigil avaldatud materjalidel, tegevustel ja vahenditel kaanepilt, mida kuvatakse sektsioonide avalehtedel, sirvimisel ning otsingutulemuste juures. Sarnaselt paljude sotsiaalse tarkvara keskkondadega on kõik LeMill keskkonnas olev sisu kirjeldatav kasutajate poolt vabalt valitud märksõnadega. See võimaldab samal teemal sisu omavahel kokku linkida.Kõik materjalid, tegevused ja vahendid on kasutajate poolt vabalt toimetatavad. Soovi korral saab kasutaja teha õppematerjalist koopia ning toimetada seda oma õpilaste vajadustest lähtuvalt. Samuti on võimalik materjale tõlkida. Kõik koopiad ja tõlked on linkide abil seotud originaalmaterjaliga.

Õppematerjalide taaskasutamise seisukohalt on oluline, et meie keskkonnas olevast sisust saaks vabalt uusi materjale kokku panna. Keeruliste autoriõiguse probleemide välistamiseks on kõik LeMill keskkonnas loodud sisu avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsi alusel.

Meie keskkonna neljandaks sektsiooniks on Kogukond. Selle all saavad kasutajad luua sarnastel huvidel põhinevaid gruppe. Näiteks võiks üheks grupiks olla Tallinna inglise keele õpetajad. Igal grupil on grupisiseseks suhtlusvahendiks ajaveeb. Gruppidel on meie keskkonnas eriline roll seetõttu, et iga õppematerjal on toimetatav ühe konkreetse grupi poolt. Kui LeMill’i kasutaja soovib õppematerjali toimetada, siis peab ta liituma vastava grupiga. Kõik grupid on uutele liitujatele avatud. LeMill’i grupid sobivad hästi ka e-Ülikooli ja e-Kutsekooli temaatilistele võrgustikele omavaheliseks suhtlus ja koostöökohaks.

Tulevikuplaanid

Veebruaris 2007. aastal algab laiaulatuslik testimine koolides, mis peaks tooma välja LeMill’i nõrgad kohad. Keskkonna aktiivne arendus CALIBRATE projekti raames jätkub kuni järgmise aasta sügiseni. Kavas on pakkuda täiendavaid malle õppematerjalide loomiseks, näiteks puudub praegusel hetkel veel võimalus matemaatiliste valemite sisestamiseks. Samuti lisandub võimalus eksportida õppematerjale SCORM sisupakettidena. Uute võimaluste lisamist kaalume väga hoolikalt, et need ei ohustaks meie tarkvara kasutuslihtsust.

Täpsemat infot LeMill’i arenduse kohta saab projekti koduleheküljelt http://lemill.org. Veebikogukond ise ootab kõiki huvilisi liituma aadressil http://lemill.net.

Tags:

Autorist