E-õppe standardid

Me oleme jõudnud veebimaailma suurte muutuste ajastusse. Peagi muutuvad kättesaadavaks üsna teist laadi hajutatud arhitektuuriga e-õppekeskkonnad, mis suudavad panna koos toimima veebis laiali pillutatud personaalsed ajaveebid, wikid ja muud sotsiaalse tarkvara rakendused. Just sedalaadi lahenduste väljatöötamisega tegelevad hetkel mitu üleeuroopalist teadus- ja arendusprojekti ning mis on kõige perspektiivsemaks arengusuunaks ka Eestis. Koos toimimise eelduseks on standardid. On peaaegu ime, kuidas suudab väike kokkulepe muuta kaose küllaltki korrapäraseks toimeks. Heaks näiteks on parempoolne liiklemine ja parema käe reegel liikluses. Oma artiklis annan ülevaate e-õppe valdkonna standarditest just praktilisest kasutatavusest lähtudes. Lähtun tuntumatest standardite loomise organisatsioonidest ning toon esile just nende poolt väljatöötatud ning laiemat tunnustust ja kasutamist leidnud standardeid.

IEEE

Institute for Electrical and Electronic Engineers Learning Technology Standards Committee (IEEE LTSC).

IEEE raames on loodud õppetehnoloogiate standardite komitee (Learning Technology Standards Committee – LTSC). Kõige laiemat tunnustust on leidnud õpiobjektide metaandmete (Learning Object Metadata – LOM)  spetsifikatsioon, mis määratleb õpperessursside elemendid ja nende grupid. Võib öelda, et LOM on õpperessursside kirjeldamisel muutunud üldhõlmavaks. Ka teised tunnustatud ja ka selles artiklis viidatud standardite loomise organisatsioonid kasutavad seda.

IMS

IMS Global Consortium (IMS).

IMS on e-õppe teenuste ja rakenduste väljatöötajate konsortsium, mis on fokusseerinud kogu õpetamisprotsessi katva XML põhiste spetsifikatsioonide väljatöötamisele. Nendes spetsifikatsioonides kirjeldatakse kursuste, tundide, testide, õppurite, õppeorganisatsioonide ja õpetamisprotsessi sisu. Kõige laiemat tunnustust on leidnud:

  • metaandmete kirjeldus – IMS Meta-data;
  • sisu struktuuri kirjeldus – IMS Content Packaging;
  • õppuri testide kirjeldus – IMS QTI (Question and Test Interchange);
  • õpetamisprotsessi kirjeldus – IMS Learning Design.

ADL

ADL on algselt USA valitsuse poolt rahastatud organisatsioon, kes uurib ja töötab välja uudseid e-õppe lahenduste kasutusele võtmist võimaldavaid spetsifikatsioone. Kõige laiema leviku ja kasutuse on leidnud ADL-i jaotatud sisuobjektide viite mudel (ADL Shareable Content Object Reference Model – SCORM). Enamus tunnustatud realisatsioone on SCORM kuulekad. On au ja kvaliteedi tunnus, kui see märge on lisatud teie tootele.

Turul on terve rida õppetööks loodud tooteid, mis kasutavad nimetatud standardeid. Nimetada võiks Moodle, WebCT ja Sharepoint learning KIT.

Tags:

Autorist