B-Learni EPSS – elektrooniline tugisüsteem kombineeritud õppe kursuste loomiseks

Tööleht
2005. aasta sügisel käivitus Tartu Ülikooli juhtimisel rahvusvaheline projekt B-Learn, mille raames valmib käesoleva aasta lõpuks veebipõhine tugisüsteem õppejõududele – B-Learn EPSS (http://www.ut.ee/blearn/301481). Tegemist on vabavaralise elektroonilise lahendusega, mille abil saavad kõrgkoolide õppejõud ja kõik teised huvilised lihtsa vaevaga kokku panna oma e-õppe (kombineeritud õppe) kursuseid. B-Learn projekt keskendus e-õppe ühele variandile – kombineeritud õppele (inglise keeles blended learning). Selle termini all mõistetakse üldjuhul õppimis- ja õpetamisviisi, mis ühendab eri meetodeid ja õpetamisvahendeid (traditsiooniline auditoorne õpe ühendatud innovaatiliste tehnoloogiliste vahenditega nagu näiteks veebipõhised vahendid, esitlus- ja koostöötarkvara, jms).

Lühend EPSS tuleneb inglisekeelsest terminist Electronic Performance Support System (tegevuse elektrooniline tugisüsteem, B-Learni puhul siis kursuse loomise elektrooniline tugisüsteem). Üks kuulsamaid selle valdkonna teoreetikuid Gloria Gery defineerib EPSSi kui integreeritud elektroonilist keskkonda, mis on igal ajal juurdepääsetav kõigi seda vajavate inimeste poolt; selle struktuur võimaldab kohest personaliseeritud juurdepääsu eri tüüpi infole – tarkvarale, juhistele, nõuannetele, õpetustele, andmetele, tööriistadele ja hindamisele nii, et päringu esitaja peaks võimalikult vähe otsima tuge teistelt isikutelt.

B-Learn EPSS loomise põhieesmärgiks oli muuta kombineeritud õppe kavandamine ja läbiviimine õppejõu jaoks võimalikult lihtsaks. EPSSi abil tahame toetada õppejõude nende igapäevastes tegevustes õppetöö läbiviimisel, tagades kompaktses esituses nii pedagoogika ja e-õppe võimaluste alase teoreetilise taustmaterjali kui ka lihtsa elektroonilise võimaluse oma kursuse koostamiseks kursuse vormide (mallide) näol. EPSS loomisel juhinduti soovist tagada õppejõududele e-õppe kasutuselevõtuks vajalik tugi ilma et õppejõududel oleks vaja kulutada liiga palju aega info ja oskuste omandamiseks erinevatel täienduskursustel osaledes või haridustehnoloogidelt juhendamist oodates.

B-Learn EPSS koosneb järgmistest osadest:

1. Kombineeritud õppe käsiraamat  

Käsiraamatus avatakse kombineeritud õppe teoreetilist tausta, õppemeetodite valikuvõimalusi, eri tehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi. Peatükkide juures on olemas viited allikatele ja/või lugemisoovitustele ning juhendmaterjalidele. Tulevikus on kavas kogu teoreetilise materjali märksõnaline sidumine EPSS praktilist laadi osadega (mallidega) selliselt, et kasutajal oleks pidevalt võimalus loogiliselt liikuda otselinkide abil teoreetilise ja praktilise poole vahel.

Käsiraamatu eraldi osa moodustab kombineeritud õppe praktiliste näidete kogu (esitatud on nii B-Learn projektis osalevate kõrgkoolide õppejõududelt kui ka kombineeritud õppe temaatikat tutvustavatest publikatsioonidest pärinevad näited). Praktilised näited kujutavad endast üldjuhul reaalseid kursuseid või kursuse osasid (mooduleid), sealjuures on kaetud väga lai skaala eri valdkondi, mh näiteks õpetajakoolitus, keeleõpe, meditsiin.

Praktilised näited käsiraamatus

NB! EPSS keeleks on vaikimisi inglise keel, kõik materjalid on originaalis inglisekeelsed. Nii käsiraamat kui kogu ülejäänud süsteem saavad eestikeelse sisu novembri lõpuks (paralleelselt toimub ka leedu ja portugalikeelsete versioonide loomine). Edaspidi on kasutajatel võimalus valida, mis keeles nad soovivad töötada ja materjale lisada. Töökeele valimiseks on olemas aken ekraani vasakus ülemises nurgas.

2. Sõnastik

Sõnastiku puhul lähtusid EPSS loojad põhimõttest, et kirjeldatakse ennekõike otseselt kombineeritud õppe rakendamisega seotud termineid ja kontseptsioone, kõikvõimaliku toetava temaatika otsimiseks saab alati kasutada erinevaid otsimise mootoreid. Otsida saab ka eraldi käsiraamatust, sõnastikust või mallide hulgast.
[EPSS _Pilt02]

Sõnastikust terminite otsimisel toimib nii tähe-põhine otsing (valides konkreetse tähe, kuvatakse loetelu kõikidest selle tähega algavatest terminitest) kui ka „aktiivne otsing”, mille puhul otsing algab juba enne kinnitust; süsteem pakub võimalikke vasteid ja kui kasutaja on lõpliku otsitava sõna kinnitanud (Enter), kuvab süsteem ka otsinguga osaliselt ühtivad sõnad. Näiteks, otsides terminit Learning, kuvab süsteem mh ka terminid blended learning, adult learning, learning objective jne.

 3. Kasutajaks registreerumine

Ehkki igaühel on võimalik ilma ligipääsupiiranguteta kasutada käsiraamatut ja sõnastikku, samuti näha sündmuste kalendrit ja malle, tekib kasutajaks registreerimisega mitmeid lisavõimalusi:

•    Võimalus EPSS-i materjale juurde lisada, täiendada või parandada. Selleks, et kõigile kuvatav info oleks relevantne ja ka korrektne, kuvatakse tavakasutaja poolt lisatud materjalid sinisel taustal. Sinine taust kaob, kui administraatori õigustes kasutaja on andnud materjalidele oma kinnituse.
•    Igale registreerunud kasutajal on EPSS-is isiklik Portfoolio, kuhu saab salvestada nii enda kursuse materjale ja malle (teiste kasutajate poolt loodud näiteid, enda täidetud või enda loodud uusi malle) kui ka linke huvipakkuvatele käsiraamatu peatükkidele ning veebiressurssidele väljaspool EPSS-i. Eesti kasutajatele mõeldud versioon hakkab paiknema Eesti e-Ülikooli serveris ning avatud rahvusvaheline versioon (inglisekeelne, tegelikult võimaldab süsteem väga kergesti tõlkimist/kohandamist eri keeltesse, soovi korral samuti salvestamist enda serverisse) majutatakse EDENi serverisse Ungaris. Hetkel ei ole kasutajatele seatud salvestatavate materjalide osas mahupiiranguid. Kasutajalt eeldatakse mõistlikku suhtumist serveriruumi kasutamisel ning vajadusel kehtestatakse mahupiirangud tulevikus.

4. Sündmuste kalender

Kasutajad saavad vaadata ja lisada huvipakkuvaid sündmusi ja uudiseid EPSS-i kalendrisse. Kui sündmus on saanud heakskiidu administraatori õigustes kasutajalt, kuvatakse sündmus heledal taustal.

5. Mallid 

EPSS keskseks osaks on mallide (vormide) generaator. Kasutajal on võimalik valida endale sobiv mall (nagu näiteks roster, õpijuhis, kursuse kirjeldus), täita see enda kursuse kohta käiva infoga ning salvestada kursuse kausta.

Samuti on kasutajal võimalus luua uusi malle ja näiteid ja pakkuda neid kasutamiseks ka teistele kasutajale – uute mallide avalikustamiseks on taaskord vajalik administraatori heakskiit. Kasutajal on võimalus kõiki loodud materjale salvestada kas enda Portfooliosse (mallid korrastatakse kursuste kaustadena) või salvestada eri formaatides ning eksportida kasutaja valitud kohta.


Viiteid:
B-Learni koduleht
B-Learni wiki
Teisi EPSS-laadseid süsteeme

Tags:

Autorist