E-õpe kaante vahel: lugeja soovitab

Teaching Online – A Practical Guide (Susan KO, Steve Rossen) College Teaching series, second edition (2004)

Täna tutvustatava käsiraamatu autorid on ise aktiivselt veebipõhist koolitust kasutanud ja ka kolleege välja õpetanud. Antud praktiline käsiraamat vastab kõige tavalisematele küsimustele, mis kerkivad kaugkoolituskursuse loojatel või neil, kes soovivad veebipõhise koolituse kaudu auditoorset tööd mitmekesistada.

Praktilise poole pealt annab käsiraamat ülevaate põhiteadmistest, mida on vaja teada veebipõhist koolitust (e-õpet) planeerides. Pedagoogilise poole pealt antakse nõu, milliseid saadaolevaid vahendeid oleks taibukas kasutada. Kõiki aspekte illustreeritakse praktiliste näidetega.

Raamat on jaotatud neljaks suuremaks peatükiks ning käsitleb järgmisi valdkondi:

1.1  Põhitõed – erinevad lähenemisviisid (e-õpe või kombineeritud õpe);

1.2  Pinnase sondeerimine – tarkvara ja vahendite valik (millised võimalused on minu asutusel olemas, kuidas on võimalik olemasolevaid võimalusi minu kursuse raames kasutada);

2.1  Veebipõhise kursuse analüüsimine (vajadused, roll, tulemused, olemasolevad vahendid/ressursid);

2.2  Kursuse ülesehitus (osalemis- ja hindamiskriteeriumid, õppijate ootustele vastamine, sisukorrad/juhendid ja juhtnöörid);

2.3  Kursuse koostamine (milliseid erinevaid vahendeid koolituskursusel kasutatakse ja milleks – õpimaterjalid, foorumid ja teised suhtlusvahendid, grupitöövahendid, otsinguvõimalused, järjehoidjad, hindamine, ajaline alajaotus, jne);

2.4  Õppijategevused veebikeskkonnas – interneti kasutamine lisamaterjalide leidmiseks, veebilehtede hindamine, grupitöö, juhtumiuuringud, arvutipõhised simulatsioonid, koostöö kaasõpilastega (vastastikune toimetamine, hindamine), külalislektorid, kokkuvõtted, kultuuridevaheline koostöö, kogemuslikud praktikumid jne);

2.5  Materjalide valmistamine (kohandamine veebiõppeks – veebiteksti loomine, kujunduse, animatsioonide, audiofailide jne. lisamine, multimeedia kasutamine);

2.6  Autoriõigused ja intellektuaalne omand – kuidas teiste töödele viidata ja oma loomingut kaitsta;

3.1 e-Õppe töökorraldus (tüüpprobleemid õppijate jaoks, õppijate ettevalmistus);

3.2 Õppetöö tulemuste salvestamine (elektrooniliselt või paberkandjal), töö organiseerimine gruppides, töökoormuse jagamine, jne;

3.3 Eriküsimused (probleemsed õpilased);

3.4 e-Õppe ühitamine auditoorse õppetööga, õppijatoe küsimused;

4.1 Uued võimalused – mida e-õpe mulle pakub, kuidas ennast edasi harida (võrgustikud, elukestev õpe);

4.2 Kuhu edasi liikuda – võimalikud tehnilised probleemid (internetiühendus, (a)sünkroonsed suhtlusvahendid), finantsprobleemid (tarkvara ja õpikeskkonnad);

Nagu näha, on tegu mitmekülgse ülevaatega e-õppe erinevatest aspektidest ja praktiliste nõuannetega võimalike probleemide ületamiseks. Jääb üle soovida vaid huvitavat lugemist ning jõudu tööle oma kursuse loomisel!

Tags:

Autorist