E-õpe kaante vahel: lugeja soovitab

e-Õppe Arenduskeskus (2008). Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

Juhendmaterjal pakub e-õppega tegelevatele õpetajatele ja õppejõududele tuge uute e-kursuste kavandamisel, väljatöötamisel, läbiviimisel ning olemasolevate e-kursuste hindamisel.

  • Kaarin Vask Rakvere Ametikooli haridustehnoloog

Eelmise aasta oktoobris alustas tegevust kvaliteeditöörühm, kelle esmaseks ülesandeks oli 2006. aastal valminud “E-kursuse kvaliteedikäsiraamatu” täiendamine. Töö käigus kasvas sellest välja palju põhjalikum materjal, mis koondatigi käesolevaks juhendiks. Kui vanem versioon annab e-kursuse loomiseks kondikava, siis uues on tegevused põhjalikult lahti kirjutatud.

Juhendis kirjeldatakse kvaliteetse e-kursuse kriteeriume ja jagatakse soovitusi kursuse tegijatele ja läbiviijatele.

Materjal on jagatud ADDIE mudelit järgides peatükkideks, mis katavad e-kursusega seotud tegevuse: analüüs, õppeprotsessi kavandamine, kursuse väljatöötamine, kursuse läbiviimine, kursusele hinnangu andmine ning lõpus veel kasulikku lisainfot.

Töö käik kursuse loomisel kirjutatakse samm-sammult lahti, antakse soovitusi ja nõuandeid. Ei piirduta ainult kursust ettevalmistavate tegevustega, vaid antakse näpunäiteid ka kursuse läbiviimiseks. Tähelepanu on juhitud ka asjaoludele, mis tavaliselt kipuvad kahe silma vahele jääma.

Iga peatüki lõpus on välja toodud kvaliteedinõuded e-kursusele vastavas konkreetses etapis. Antud on mitmed veebiaadressid, viited lisamaterjalidele, meelde on tuletatud autoriõigusi, juhendi lõpuosas ka lisainfot e-õppe oskuste arendamise ja temaatiliste võrgustike kohta.

Minu hinnangul on tegemist konkreetse, praktilise, põhjaliku infomaterjaliga, mille on koostanud oma ala parimad spetsialistid. Leian, et siit saab abi nii algaja e-kursuse looja kui ka kogenud tegija oma kursuse parendamiseks.

Soovitan kõigile, kes plaanivad e-kursust koostada, ja ka neile, kes on seda juba teinud.

Tegemist on hästi struktureeritud laheda lugemisega, mida julgen soovitada igale e-õppematerjali koostajale. 

  • Külli Jacobson Räpina Aianduskooli haridustehnoloog

e-Õppe Arenduskeskuselt on ilmunud “Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks”, mille koostamisel aluseks võetud paljudele tuttav ADDIE mudel juba iseenesest lihtsustab lugemist paljudele pedagoogika- ja didaktikahuvilistele. Lähtun oma tutvustuses samuti samast liigendusest ja toon välja mõned mulle silma jäänud head soovitused. Igas etapis toon välja ka mulle kõige enam meeldinud kvaliteedinõude. Nüüd siis pisut pikemalt selle väljaande headest ja väga headest külgedest.

Analüüs – kursuse loomisel soovitatakse lähtuda hästi formuleeritud eesmärkidest. Samuti pannakse südamele, et kui õppejõud ei jõua ise, tuleks kindlasti osa töömahukaid ja erioskusi nõudvaid töid väljastpoolt tellida. Väga päevakohasena tundus soovitus teoreetilise materjali hulk kriitilise pilguga üle vaadata ja vajadusel kärpida. Minule enim meelepärane nõue selles etapis: e-kursuse eelised võrreldes analoogse e-õpet mittekasutava kursusega on põhjendatud!

Kavandamine – struktuuri, õpitegevusi, ajakava ja tehnoloogilisi vahendeid soovitatakse planeerida paralleelselt. Õigusega rõhutatakse, et kursuse headus sõltub eelkõige kursuse tegevustest. Samuti peaks proovima luua ühtset kogukonda, mis vähendaks eriti kaugeõppe puhul tekkivat eraldatust. Rõõmu valmistas põhjalik tehnoloogiliste vahendite nimekiri. Testide all võiks olla ka Eesti päritolu APS-Test ära mainitud. Kvaliteedinõue:tehnoloogilised vahendid toetavad eesmärgi saavutamist!

Väljatöötamine – äärmiselt oluline on minu meelest standardiseerimise nõue, mis läbib käsitletavat teksti mitmes kohas. Näiteks, ühe õppeasutuse (või õppekava) raames soovitatakse juurutada sarnase ülesehitusega õpijuhiseid. Eneselegi üllatusena tõdesin, kui loomulik on nõuda võimaluse korral vabavara kasutamist kas või tekstimaterjali esitamisena ja kui enesestmõistetavalt ma võtan tasulise MS Wordi jmt olemasolu igaühe arvutis. Kvaliteedinõue: kursus on hästi struktureeritud, esteetilise välimusega, lihtne ja intuitiivselt kasutatav!

Läbiviimine – siinkohal avaldan head meelt selle üle, et kõrgetasemelise sisu kõrval on mitmel pool mujal rõhutatud minu arvates üht olulisimat asja, milleks on kursuse läbiviimine ja kursust korraldava õpetaja (meeskonna) professionaalsus. Interaktiivsuse tase on selle juures oluline näitaja. Kvaliteedinõue: toetatakse õpioskuste kujunemist!

Hindamine – dokumenteerimise alapeatükis on toodud väga hea soovitusena näide õpetamise päevikust. Selline probleemide ja ideede loetelu on kindlasti suureks abimeheks ajal, kui õpetaja oma kursuse õppeaasta algul kriitilise pilguga üle vaatab. Kvaliteedinõue: õppijate antud tagasisidet arvestatakse kursuse edasise arendamise käigus!

Tags:

Autorist