Eesti e-Ülikooli uudised

Uudised

Tartu Ülikool

Marju Piir, Tartu Ülikooli haridustehnoloog

Haridustehnoloogiakeskus

22. detsembril alustas Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuses tööd haridustehnoloogiakeskus, mis hakkab pakkuma haridustehnoloogilisi teenuseid. Haridustehnoloogiakeskus on loodud BeSt programmis.
Vaata lähemalt: http://www.ut.ee/et/516348 ja https://www.e-ope.ee/e-oppest/multimeediakeskused

Seminarid ja e-lõunad

14. jaanuaril peeti seminar Tartu Ülikooli keelekeskuses. Teemaks oli Moodle’i õpikeskkond ja selle kasutamise võimalused keeleõppes.

19. veebruaril toimus e-lõuna, kus räägiti õpiobjektidest ja nende loomisest BeSt programmis. Huvi õpiobjektide vastu on suur ja seda näitas ka osalejate rohkus.

Õpiobjektide loomisest BeSt programmis saab lähemalt lugeda siit:
http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/opiobjektid/opiobjektide_loomine/index.html

Praeguseks on juba esimesed õpiobjektid üleval Tartu Ülikooli repositooriumis DSpace:
http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/8542

12. märtsil toimunud e-lõunal oli juttu e-kursuste loomisest ja nende rahastamise võimalustest BeST programmi raames ja 26. märtsi e-lõuna teemaks oli sisupakettide loomine.

Vaata lähemalt: http://www.ut.ee/152253

Projekti koosolekud

15.–18. veebruarini toimus Lublinis projekti COMBLE koosolek, kus vaadati üle senitehtu ja määrati järgnevad tegevused. Eriti suurt tähelepanu pöörati kahele projekti käigus valmivale e-koolituskursusele, millest üks mõeldud õppijatele, teine õppejõududele, ja õppes kasutatavate meetodite kogule – Methopediale.

Tallinna Tehnikaülikool

Marge Kusmin, Tallinna Tehnikaülikooli Avatud Ülikooli Haridustehnoloogia talituse juhataja

Seminarid “Õppejõult õppejõule”

on käivitanud diskussiooni e-õppe pooldajate ja vastaste vahel ning võimaldanud kogemuste jagamist, et tõsta õpetamise kvaliteeti.

2009. aastal korraldavad seminare uued haridustehnoloogid ning seminare peetakse teaduskondades. Näiteks 3. märtsil toimus seminar energeetikateaduskonnas, kus üheks käsitletavaks teemaks oli “E-õpe, milleks seda üldse vaja on?”.

Seminaridel tutvustatud võimalused on tekitanud huvi uutes tegijates, see omakorda on tekitanud nõudluse koolituste järele, mis tutvustaks e-kursuste ja õpiobjektide loomiseks sobivat tarkvara.

PRIMUSe projektis

on 2009. aasta kevadeks kavandatud 13 erinevat koolitust 230 õppejõule.

Seni toimunud koolitustest on populaarsemateks osutunud “Veebipõhised esitlused” ja “Adobe Dreamweaver”. Huvi tuntakse ka e-õppe keskkondade ja sisuhalduspakettide koolituste vastu, mis annavad õppejõule soovitud iseseisvuse – nad ei pea pöörduma haridustehnoloogi või e-õppe tugiisiku poole, vaid palju on võimalik ise ära teha.

Sisutootmine Tallinna Tehnikaülikoolis 2009. aastal

Õppejõud on avaldanud soovi 31 e-kursuse (110,5 AP) ja 100 õpiobjekti loomiseks. Kvaliteedi tagamiseks on kõikide e-kursuste loomiseks moodustatud meeskond, kuhu kindlasti kuulub ka haridustehnoloog ja e-õppe tugiisik, kes toetavad kursuste autoreid ning annavad nõu kursuse pedagoogilise ülesehituse ja disaini kohta. Keerulisemate ja tehnoloogiliselt nõudlikumate komponentide lisamiseks kursusele saab pöörduda haridustehnoloogiakeskuses töötavate multimeediaspetsialistide poole.

Jaanuaris täienesid tippspetsialistide read

BeSt prorgamm võimaldab toetada e-kursust loovaid õppejõude ning haridustehnolooge ja e-õppe tugiisikuid, kes õppejõude selle juures aitavad.

Eri teaduskondades ja kolledžites alustas sel aastal tööd kuus haridustehnoloogi ja kümme e-õppe tugiisikut. Haridustehnoloogiakeskuses töötab kolm multimeediaspetsialisti, et pakkuda tuge õppejõududele nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka väljaspool oma ülikooli.

Projektid BeSt ja PRIMUS soodustavad e-õppe arengut, aidates kaasata uusi tegijaid e-kursuste ja õpiobjektide loomesse ning võimaldades korraldada koolitusi tarkvara paremaks tundmiseks.

Vaata lähemalt: http://portaal.e-uni.ee/best ja http://primus.archimedes.ee/

Eesti Maaülikool

Meeli Voore, Eesti Maaülikooli haridustehnoloog

Seminarid õppejõududele

19. novembril 2008. a toimus seminar e-õppejõududele.

Kogunesid õppejõud, kes olid osalenud erinevatel õppevideote kursustel. Eesmärgiks oli jagada muljeid ja mõtteid ning tutvustada võimalusi, mida koolitustel õpiti. Koos arutleti õppevideote tegemise tehniliste küsimuste üle. Seminari käigus prooviti kohapeal läbi filmimise ja salvestatud video töötlemise aspekte.

Seminari ajal tutvustas Lilian Ariva e-õppija päeval toimunud koolituskursuse “Aktiivõppe meetodid e-kursustel” õppija kogemusi ning innustas kõiki osalema ürituse puhul pakutavatel tasuta kursustel.

Tags:

Autorist