XII täiskasvanud õppija nädal (TÕN) 2.–9. oktoobril 2009 toimub deviisi all „Innovatsioon ja loovus”

Sündmuste kalender
Täiskasvanud õppijate otsingud oma tee leidmisel ja saavutused õpingute kaudu väärivad järgimist ning annavad julgustavat inspiratsiooni paljudele meie hulgast. Iga inimene on loov, kuid õppimine võimaldab oma loovust paremini avastada. Suurim innovatsioon, mida inimene suudab luua, on oma elu muutmine selliseks, nagu talle tundub parim (www.innovatsioon.eu).

Suurem osa haridusest omandatakse pärast koolitee lõppemist

Haridustee ei lõpe põhi- ja keskkooli tunnistust või kõrgkooli diplomit saades. Suurem osa haridusest omandatakse pärast koolitee lõppemist. Järjest enam inimesi jätkab õpinguid täiskasvanute gümnaasiumis, kutsekoolis, avatud ülikoolis, rahvaülikoolis, keeltekoolis, mitmesugustel kursustel jm. Ka võimalusterohke iseseisev õppimine on tänapäeval hädatarvilik. Oma teadmiste ja oskuste täiendamisel on oluline tegutsemistahe, usk oma võimetesse ja uudishimu. Enesetäiendamine annab kindlustunde, õpivajaduse eiramine aga tekitab sotsiaalseid barjääre.

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on rahvusvaheline ettevõtmine, mis on elujõu saanud ligi poolesajas riigis üle maailma. Traditsiooniliselt leiab ettevõtmine Eestis aset igal aastal oktoobrikuu teisel nädalal. TÕNi eesmärgiks on õppimisvõimaluste mitmekesisuse tutvustamine ja õppijate saavutuste tunnustamise kaudu inimeste õppima ärgitamine. TÕN ei ole enam pelgalt ühekordne kampaaniaüritus, vaid aastaringne täiskasvanuhariduse valdkonna kokkuvõtete tegemine, sihtide seadmine ja koostöö arendamine organisatsioonide ning üksikisikutega.

TÕN on suurepärane võimalus koolitajatele, koolitusasutustele ja omavalitsustele end mitmesuguste tegevuste kaudu nähtavaks teha!

Õppijate sõnul on kohaliku omavalitsuse ja tööandja positiivne suhtumine ja õppimise vajalikkuse mõistmine väga oluline paikkonna arengu eeldusena. Seetõttu on nädala tegemised koos silmapaistvate õppijate lugude tutvustamisega saanud kõlapinda ka kohalikes lehtedes.

Nädala tegevused, mil fookuses on elukestev õppimine ja enesetäiendamine, on osalejatele tasuta ning toimuvad kolmel tasandil: vabariiklikul – avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum; maakondlikul – konverentsid, seminarid, teabepäevad, aasta tegijate pidulik tunnustamine; ja kohalikul – koolitusasutuste lahtiste uste päevad, töötoad, loengud, näitused, vestlusringid, kohviõhtud jm. 2008. a korraldati TÕNi ajal 473 erinevat üritust, milles osales 16 702 inimest.

Avaürituse, mis seekord toimub 2. oktoobril Põltsamaal, kõrgpunktiks on aasta silmapaistvate tegijate tunnustamine. Traditsiooniliselt antakse välja aasta õppija, aasta koolitaja, koolitussõbralikuma organisatsiooni ja omavalitsuse tiitlid. Kokku esitati tunnustamiseks 164 kandidaati üle Eesti.

Täiskasvanuhariduse XIII foorumil 9. oktoobril Tallinnas arutleme meedia mõjude üle inimese arengutee suunamisel.

E-õppe päev on 7. oktoobril, mil kõik huvilised saavad tutvuda õpiobjektidega, kuulata-vaadata veebi vahendusel loengut, jälgida e-Õppe TV-d, kus stuudiokülalised arutlevad innovatsiooni ja loovuse üle hariduses, küsida kõike e-õppega seonduvat meie e-õppe spetsialistidelt ja leida informatsiooni Eesti ülikoolides ja kutsekoolides pakutavate veebipõhiste kursuste kohta. Võib-olla leiavad huvilised just siit lahendusi, kuidas ühitada õppimist ja tööelu.

Juba kolmandat aastat sõidab ringi õpibuss kui liikuv infokandja, seekord 8. septembrist kuni 10. oktoobrini, külastades 11 maakonda. Möödunud aastal peatus buss 64 paigas, kus infot õppimisvõimaluste kohta ja muud nõu käis küsimas ligi 1500 külastajat.
Nädalat koordineerib vabariiklik tugigrupp, kuhu kuuluvad kõigi maakondade koordinaatorid, kes omakorda juhivad maakonna tugigrupi tegemisi. Tänu koordinaatoritele ja rohkearvulisele aktiivile on meil hästitoimiv üle-eestiline võrgustik. Võrgustiku liikmete koostöö tulemusena on loodud uusi partnerlusi, ergutades seeläbi inimeste ühiskondlikku osalust.

Tegevusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames ning Hasartmängumaksu Nõukogu.

Hea lugeja! Oled alati oodatud oma ideede ja ettepanekutega. Ühiselt saame paremini kutsuda esile muutusi enda ümber, innustada ja julgustada inimesi ennast harima.

Kogu informatsiooni täiskasvanud õppija nädala kohta leiad meie kodulehelt www.andras.ee.

Tags:

Autorist