Tallinna Tehnikaülikool

Uudised

Tallinna Tehnikaülikooli e-õppekoolitustele võivad tulla kõik õpetajad/õppejõud

2010. a sügisest liideti Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogide poolt läbiviidavad e-õppekursused e-Õppe Arenduskeskuse koolituskalendrisse ning nii oli sügisel läbiviidud kursustel osalejaid üle Eesti. Eristume oma koolitustega teistest pakkujatest auditoorse töö osakaalu tõttu, kuna meie kursused toimuvad kombineeritud õppes. Tulles vastu Lõuna-Eesti õpetajate/õppejõudude palvele, toimuvad kevadel 2011 läbiviidavate  koolituste kontakttunnid nii Tallinnas kui ka Tartus. Täpsema ülevaate sellest saab e-Õppe Arenduskeskuse koolituskalendrist.

Kursuse “Audio-visuaalsete õppematerjalide loomine” väljatöötamine

Tehnoloogiliste vahendite kättesaadavus on andnud võimaluse rikastada kontaktõpet audio- ja videomaterjalidega ning aina rohkem leiab repositooriumis videoklippe või -loenguid. Aitamaks õppejõude tagada selliste materjalide kvaliteeti, töötas Tallinna Tehnikaülikooli meeskond, kelle eestvedajaks oli Jüri Tallinn, välja kursuse “Audio-visuaalsete õppematerjalide loomine”. Jaanuaris 2011 käivitus pilootkursus ning e-Õppe kevadkonverentsil on võimalik kuulata/näha valminud videoklippe.

Pidulik e-aasta lõpetamine

Detsembris toimus viiendat korda nüüd juba traditsiooniks saanud e-aasta pidulik lõpetamine, kus tehti kokkuvõtteid möödunust, tänati tublimaid ja kuulati muusikalisi ning e-õppe teemalisi etteasteid.

Tänukirjaga tunnustati:

  • õppeprorektorit Jakob Kübarseppa – e-õppe arendamise eest Tallinna Tehnikaülikoolis;
  • tehnilise mehaanika õppetooli emeriitprofessorit Andres Lahet –e-õppe pikaajalise arendamise eest;
  • personaliosakonna koolitus- ja arendusjuhti Ija Stõuni – e-õppekoolituste organiseerimisele kaasaaitamise ja toetamise eest;
  • sotsiaalteaduskonna avaliku halduse instituudi filosoofia õppetooli lektorit Indrek Meost – innovatiivsete õppemeetodite õppetöös rakendamise ja aasta e-kursuse tiitli võitmise eest 2010. aastal.

Tänati ka e-õppe kvaliteedimärgi saanud e-kursuste loomise meeskondi ning teaduskondade tublimaid õppejõude.

Tugipersonalist said tänukirjad tubli töö eest e-õppe arendamisel, koolituskavade väljatöötamisel ja koolituste korraldamisel haridustehnoloogid Tea Hunt, Heljut Kalda ja Merike Saar ning Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži e-õppe tugiisik Viive Simon.

Haridustehnoloogiakeskuse moodustamine

1. märtsil 2011 toimus muudatus Tallinna Tehnikaülikooli tugistruktuuris ning seni avatud ülikooli koosseisus olnud haridustehnoloogia keskusest sai õppeprorektorile alluv iseseisev struktuuriüksus haridustehnoloogiakeskus.

Programmi BeSt raames loodi Tallinna Tehnikaülikoolis e-õppe spetsialistide võrgustik, mille tulemusena on peaaegu kõikides teaduskondades ja kolledžites tööl haridustehnoloog või e-õppe tugiisik ning haridustehnoloogiakeskuses haridustehnoloog ja kolm multimeediaspetsialisti. Muudatus võimaldab senisest enam pakkuda haridustehnoloogilisi ja multimeediateenuseid, kuna senise meeskonnaga liitus neli tehnilist spetsialisti, kes on õppejõududele lisatoeks videoklippide ja -loengute lõikamisel ja salvestamisel ning videokonverentside korraldamisel.

Üliõpilaste kaasamine elektrooniliste õppematerjalide loomisse

Koostöös üliõpilasesindusega korraldas haridustehnoloogiakeskus seminari üliõpilastele, et anda ülevaade e-õppe võimaluste rakendamisest õppetöös, õppematerjalide loomise võimalustest ja motivatsioonipaketist üliõpilaste aktiivsuse tõstmiseks õppeprotsessi kaasajastamisel.

Tags:

Autorist