E-õpikud

Kõrghariduse rahvusvahelistumise tõttu kasvab ülikoolides ingliskeelse õppe osakaal, seetõttu on ülikoolidel pidev mure leida rahvusliku ja rahvusvahelise vahel tasakaal. Tartu Ülikooli eesmärgiks on ühest küljest võõrkeelsete õppeainete ja moodulite arendamine, teisest küljest eestikeelse õppematerjali koostamine vähemalt kõrghariduse esimesel astmel.

Tõsi on see, et õpikutest, eriti eestikeelsetest, on meil praegu suur puudus. Õppejõud, kes tahaks õpikuid kirjutada, seisavad mitme probleemi ees. Õpiku koostamine, kujundamine, toimetamine ja trükkimine nõuab palju aega ja raha.

Toetust on võimalik taotleda nii Tartu Ülikooli kirjastamisnõukogust kui ka riiklikust eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmist. Hoolimata rahalisest toetusest pole autorid aga sageli motiveeritud õpikuid koostama, sest õpikul on akadeemilises CVs vähem väärtust kui kõrge mõjuga ajakirjas avaldatud artiklil.

Et väärtustada kõrgkooliõpikute koostamist ja õpikute tõlkimist eesti keelde, on viidud Tartu Ülikooli töötajate ametinõuetesse täiendus. Õpik muutub hinnatud osaks akadeemilises CVs – originaalõpik loetakse võrdseks rahvusvahelisel tasemel teaduspublikatsiooniga, tõlkeõpik teaduspublikatsiooniga.

Parimaks lahenduseks kroonilise õpikupuuduse vastu võiks olla e-õpikud. Eelkõige kaasneb sellega kulude kokkuhoid nii trükikulude kui ka raamatukogu raamatuostusummade arvelt. Tartu Ülikooli kirjastamisnõukogu peab möödapääsmatuks, et autorid, kes saavad ülikoolilt toetust, avaldavad oma õpikust ka elektroonilise versiooni e-õpikute andmebaasis.

Maailmas levib üha enam õppematerjalide ja teadusinformatsiooni avaldamine Open Accessi ehk avatud juurdepääsu põhimõtetest lähtuvalt. Open Accessi näol on tegemist online-kirjandusega, mida saab vabalt ja tasuta lugeda, alla laadida, kopeerida, levitada, printida, viidata, avaldada. Kahjuks on meil veel vähe neid autoreid, kes lubavad oma e-õpikuid piiramata kasutusse. Pigem eelistavad autorid piirata nii allalaadimist, printimist kui ka kopeerimist. Praeguse seisuga on Tartu Ülikooli lugejatele kasutada piiratud ligipääsuga Ebrary andmebaasis 75 eestikeelset e-õpikut. Vaba juurdepääsuga DSpace’i andmebaasis on 14 eestikeelset õpikut.

Mille poolest erineb e-õpik paberõpikust?

Ideaalne e-õpik pakub palju rohkem võimalusi kui tavaline paberväljaanne. E-õpiku puhul on võimalik kasutada tekstisisest otsingufunktsiooni, teksti on lihtne markeerida või kopeerida, kui õppejõud on seda lubanud. E-õpikus saab kasutada elektroonilist järjehoidjat, tekstisiseseid ja tekstiväliseid linke ning erinevaid multimeedia võimalusi (video- ja audioelemendid, animatsioonid jms). Oma kvaliteedilt peab e-õpik vastama kõigile trükitud õpikule esitatavatele nõuetele. Ta peab olema süsteemselt struktureeritud, keeleliselt toimetatud ja erialaliselt retsenseeritud.

Tudengi jaoks on e-õpik tasuta. E-õpikule pääseb kergesti ligi ning tudeng ei pea ootama raamatukogujärjekorras. E-õpik annab võimaluse mahutada kogu teadmine arvutisse, puudub tarvidus kanda kaasas raskeid õpikuid. Õppejõud kui autor saab e-õpiku väljaandmisel kokku hoida trükikuludelt. Kui kõigil tudengitel on võimalus lugeda õpikut, on nad loenguteks paremini valmistunud ning õppejõul on lihtsam ainet selgitada. Tagasiside põhjal saab õppejõud teha e-õpikus täiendusi ja parandusi ning teksti ajakohastada.

Kahtlemata kaasneb iga positiivse asjaga ka probleeme (autoriõiguste küsimus, kokkulepped kirjastustega, loomevarguse võimalus, erivajadustega üliõpilaste ligipääs õpikutele jms). Kuid kõrvutades e-õpiku positiivseid ja negatiivseid külgi, kaaluvad plussid kindlasti miinused üles. E-õpik hoiab kokku ressursse, on lihtsasti ligipääsetav, pakub õppejõule paindlikku võimalust teksti täiendamiseks ning lahendaks kokkuvõttes kroonilise õpikupuuduse probleemi.

Tags:

Autorist