Parimatest parimad räägivad lähemalt oma kvaliteetsete e-kursuste loomise võlust ja valust

Teistest ees!

Palusime kolmel aasta e-kursuse kandidaadil vastata mõnele e-õpet, oma kursust ning kvaliteedimärgi taotlusvooru puudutavale küsimusele.

Riina Runnel

Tartu Ülikool, Stomatoloogia kliinik
Suu- ja hambahaiguste õppejõud

Räägi palun oma kursusest lähemalt.

Alustasime Tartu Ülikooli Stomatoloogia kliinikus esimeste e-kursustega juba 2005. aastal. Esimesena valmiski kursus “Suu- ja hambahaiguste propedeutika”, mis on hambaarstiõppe eriala üliõpilastele aabitsa eest – just selle kursuse jooksul omandavad nad kaariese ravimise algtõed. Aine on mahukas (12 EAP), kestab kokku kolm semestrit ja seda juhendavad erinevad õppejõud. Esmane põhjus e-materjali loomiseks oli vajadus korrastatud ja ühtlustatud materjali järele, mis oleks kättesaadav nii üliõpilastele kui ka õppejõududele. Hambaarstiõppes on suur osakaal üliõpilastel, kes ei räägi eesti keelt emakeelena. Just neile on korrektselt vormistatud materjalid väga suureks abiks erialase keele omandamisel. E-materjalide positiivset mõju on näha ka eksamitulemustes – keelekasutus on märgatavalt paranenud. Minule kui õppejõule olid suurepäraseks vahendiks enesekontrollitestid, mis katavad kogu teooriaosa. Iga praktikumi eel on üliõpilasel kohustus teatud testid positiivsele tulemusele sooritada. Me ei ole piiranud ei testide tegemise kordi ega määranud ajalimiiti – enesekontrollitest on, nagu nimigi ütleb, üliõpilasele eeskätt oma teadmiste hindamiseks. Paljud teevad ka positiivse tulemuse korral teste mitu korda, et teooriat kinnistada. Samuti kasutavad kursust vanemate kursuste tudengid – aine on nende jaoks ligipääsetav kogu õpinguteaja vältel. Vanemad kursused kasutavad usinasti võimalust kursuse materjalide kordamiseks ja sooritavad enne järgmist kliinilist tööd teste, et teadmisi värskendada.

E-õpe annab vabadust, kuid õpetab samas distsipliini – see võiks olla tulevikku suunatud oskus. Kui noored veedavad nii palju aega veebis, siis on viimane aeg sealt tükike endale napsata.

Teine kursus, mis kvaliteedimärgi vääriliseks hinnati, on “Gerodontoloogia”. See kummalise nimega aine on täiesti uus õppeaine, mis on mõeldud viienda kursuse hambaarstiüliõpilastele ja käsitleb tänapäeval järjest aktuaalsemaks muutuvat probleemi – kuidas ravida vanemaealiste patsientide hambaid. Kasulikke vahendeid ja mõtteid selle kursuse loomisel sain Mari Karmi koolituselt “Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis” ning Triin Marandi kursuselt “Õppimist toetavad õppematerjalid”. Viies kursus, kes “Gerodontoloogia” kursust läbib, on omandanud hambaraviks vajaliku teooria, neil on praktilised oskused ja kliiniline kogemus töös patsientidega. Viies kursus on peaaegu valmis noored hambaarstid ja seetõttu on rõhk kursusel eeskätt omandatud kogemuste ja teadmiste sünteesil. Kursuse suurimaks plussiks pean hästi organiseeritud iseseisva töö osa – üliõpilased täidavad veebipõhiselt väga erinevaid ülesandeid: vastavad küsitlusankeedile, analüüsivad selle tulemusi ja võrdlevad meie sotsiaalse hetkeolukorraga, kirjeldavad keerulist situatsiooni, millega nad oma ravitöös on kokku puutunud, teevad raviplaani raskeid haiguseid põdevale patsiendile ja arvestavad sealjuures tema vajadustega. Kursusel on ka praktiline osa, kus me külastame Tartu Hooldekodu. Kõik see kokku paneb õppijaid oma hoiakuid üle vaatama. Näiteks küsitlusel selgus, et summa, mida praegused üliõpilased sooviksid saada oma pensioniks, oli suurem kui praegune keskmine palk. Õpilased tunnistasid, et nad ei ole selle üle mõelnud ja saavad nüüd paremini aru inimestest, kes ei saa endale vajalikku hambaravi lubada. Selline emotsionaalne pool koos ülesannete ja kasutatavate vahendite mitmekesisusega on üliõpilastelt väga hea vastukaja saanud.

Kui ma olen vahel kuulnud õppejõude ütlemas, et tudengid on laisad ja tahavad kergemini läbi saada, siis see kursus on vastupidiseks näiteks – nii aktiivset suhtlemist, üksteise täiendamist, üliõpilaste suure lugemuse ilmnemist ja koos arutamise ja tegemise rõõmu kui sellel kursusel ei ole ma varem kogenud. See on suurim rõõm mulle kui õppejõule.   

Mida tähendab e-kursuse kvaliteedimärgi saamine Sulle?

E-kursuse kvaliteedimärk annab mulle kinnituse, et minu sisetundel põhinev rahulolu kursustega on ka ekspertide arvates õigustatud.

Milline on Sinu meelest hea e-kursus ning kuidas see sünnib?

Hea e-kursus sünnib siis, kui selleks on vajadus. Kursus peab arvestama õppijate tausta ja eelteadmistega. Kindlasti tasub aega võtta ülesehituse läbimõtlemiseks. E-kursuse eripäraks on, et kõik tuleb lahti kirjutada, nii korraldus, eesmärgid kui ka ülesanded, nõuded. Mida selgem struktuur ja sõnastus, seda lihtsam on kursusel osaleda ja eesmärgid saavad suurema tõenäosusega täidetud. Õppija tahab toetust ja tõestust, et see, mis ta teeb ja esitab, on oluline. Ka õppejõule. Ise ohverdan palju aega kursuse jälgimisele ja tagasisidestamisele. Seda, et õppejõud tunneb õppija tegemiste vastu sisulist huvi, on alati kursuse lõpus positiivselt ära märgitud. Hea kursus pakub jõukohast arengut. Hea kursus annab õppijale hea tunde, kui ta on ülesannetega hakkama saanud ja neid täites iseennast tõestanud.

Milliste raskustega seisid silmitsi kursuse loomisel?

Esmalt tehnilistega. Õnneks oli see probleem väga kergesti lahendatav – Tartu Ülikoolis on igal teaduskonnal “oma” haridustehnoloog, kes aitab kursuse üles ehitada. Praegu kasutusel olev Moodle’i keskkond on võrreldes varasemate Blackboardi ja WebCT-ga kasutajasõbralikum ja võhikul on seal lihtsam toimetada.

Meie haridustehnoloog Triin Marandi on ka väga tugev metoodik. Tänu tema juhendamisele ja soovitustele said valitud parimad tehnilised lahendused ühe või teise eesmärgi saavutamiseks.

Minu jaoks oli raske kõik juhised, eesmärgid jms kirja panna – arvuti vahendusel suheldes ei tea osalejad, mida õppejõud täpselt mõtleb. Kõik instruktsioonid peavad olema läbimõeldud ja väga selgelt sõnastatud. Selle poole pealt vaadatuna on väga kasulik ka ise mõnel e-kursusel osaleda. Eesti vanasõna pinnust ja palgist oma silmas peab siin paika. 

Miks just e-õpe?

Kontakttundide hulga vähenemine, iseseisva töö organiseerimise vajadus – need on üheks põhjenduseks. Me ei saa oodata üliõpilastelt iseseisva töö tegemist, kui me selleks juhtnööre ei anna. Läbimõeldult organiseeritud veebitugi on mugav viis seda tegevust hallata.

E-õpe annab vabadust, kuid õpetab samas distsipliini – see võiks olla tulevikku suunatud oskus. Kui noored veedavad nii palju aega veebis, siis on viimane aeg sealt tükike endale napsata.

Millist nõu annaksid teistele e-kursuste loojatele?

Ärge kartke küsida – haridustehnoloogid on väga abivalmid ja sõbralikud inimesed, kes aitavad sind õigele rajale. Küsimustele, millele e-kvaliteedimärki taotledes vastata tuleb, võiks juba enne kursuse koostamist endalt küsida – see aitab teha kursust, millest on kasu mõlemale poolele, nii õppijale kui õppejõule.

Kandela Õun

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
majandusmatemaatika ja statistika lektor

Räägi palun oma kursusest lähemalt.

“Statistika ja andmetöötlus” on kursus, mille käigus peaks üliõpilane saama esmased teadmised andmete kogumisest ja analüüsimisest. Kursuse maht on 3 EAP-d ehk 80 tundi tööd. Selle läbivad TÜ Pärnu kolledžis kõik esimese kursuse üliõpilased, keda igal semestril koguneb 100–150. Olen õpetanud seda ainet TÜ Pärnu kolledžis pea kümme aastat ja selle käigus olen kursuse püüdnud üles ehitada võimalikult praktiliseks – lõputööd tehes peaks üliõpilane olema teadlik, mis teda ees ootab. Kursuse käigus teeme grupitööna võimalikult reaalseid miniuuringuid või kaasan üliõpilasi tellimusuuringute tegemisse; õpime erinevaid andmetöötlusmeetodeid, MS Excelit ja retsenseerime üksteise töid. E-õppega tutvudes viisin oma kursuse järk-järgult n-ö elektrooniliseks ja nüüd on kursus selline, kus on vajalikud õppematerjalid, kontrolltestid, kodutööde juhendid, grupitööde ja muu suhtlus ning eksam. Olen püüdnud oma kursusele lisada erinevaid “vidinaid”, nagu näiteks lähenevad sündmused ees ootavate tegevuste kohta, kursuse läbimise skaala, kus värviliselt näha kodutööde esitamine ja ka testide sooritamise edetabelid. Edetabelid on minu üliõpilastelt saanud positiivse tagasiside, sest need on üpris head motivaatorid parema tulemuse nimel pingutamiseks.

Hoolimata kvaliteedimärgi saamisest oli ka minu kursusel mitmeid parendamist vajavaid asju, mille tegemist varem edasi lükkasin.

Mida tähendab e-kursuse kvaliteedimärgi saamine Sulle?

Ma olin mitu aastat sellest konkursist kuulnud ja see protsess tundus väga keeruline. Samal ajal e-õpe arenes pidevalt ja õppekeskkonnad muutusid, ma ei saanudki mahti oma kursusi nii kaugele arendada, et saaks neid kvaliteedikontrolli lasta. Kuid Moodle’i tulekuga otsustasin, et võtan asja käsile ja teen ühe oma põhikursustest täpselt reeglite järgi. Otsustasin oma kursust konkursile saates, et ei sea eesmärgiks mitte märgi saamist, vaid seda, et asjatundjad mulle nõu annaksid, kas olen õigel teel, ja aitaksid tehtud vigu näha. Olgem ausad, ise oma kursusel tegutsedes ei pruugi päris adekvaatselt seda suuta hinnata. Ma olin üpris üllatunud, aga väga rõõmus, et minu kursus kohe esimesel katsel kvaliteedimärgi sai ja veel n-ö finaali pääses. Tegemist on siiski olulise tunnustusega minu tööle.

Milline on Sinu meelest hea e-kursus ning kuidas see sünnib?

Hea e-kursus on minu arvates selline, kus õppurid tunnevad ennast mugavalt, kus ülesehitus on loogiline ja õppimine kujundatud selliselt, et jõuab aeg-ajalt ka hinge tõmmata. Mahuka kursuse läbimiseks peab olema veidi rohkem aega, samas ei tohi protsess venima hakata. Heal e-kursusel peaks olema ka asjast huvitatud “omanik” ja uuendustele avatud “kliendid”. Olen tänulik kõigile minu e-kursusel osalenud ja osalevatele üliõpilastele. Tänu nendele on see kursus üldse selline, nagu ta on.

Hea kursus sünnib tegelikult hoolega planeerides. Paralleelselt õppetööga seda teha ei tohiks. Lisaks peab arvestama sellega, et niisama lihtsalt auditooriumist e-õppekeskkonda ei koli – auditooriumi tegevused tuleb teistmoodi üles ehitada.

Milliste raskustega seisid silmitsi kursuse loomisel?

Põhiline raskus oli aja leidmine, sest teate ju küll, kuidas internetis aeg lendab. Eks raskusi tekitas ka see, et pidin oma õppematerjalid tegema Moodle’ile sobivaks. Õnneks oli mulle abiks meie kooli ja minu peaaegu personaalne haridustehnoloog Ragnar Õun. Tema soovitas juba alguses, kui e-õppega tegelema hakkasin, et võiksin oma materjalid teha nii, et ei peaks keskkonna muutudes neid ümber tegema. Aga ega õppejõule ju midagi väga lihtsalt ilma eluliste näideteta selgeks ei tee.

Abiks olid ka päris mitu e-kursuse tegemist ja läbiviimist õpetavat e-kursust, mis on täiesti sobivad selleks, et e-õppehuviline õppejõud jõuaks nendel põhitöö kõrvalt osaleda. Soovitan väga neist osa võtta, sest sageli satuvad sinna erinevate erialade, kogemuste ja suhtumistega õppur-õpetajad, kelle seisukohad on väga huvitavad ja harivad. Pealegi viivad neid kursuseid läbi väga head erialaspetsialistid.

Miks just e-õpe?

Tänapäeva õppur on internetiga harjunud. E-toega aine puhul toetab õppeprotsess üha enam aine omandamist. Loomulikult ei saa ilma loengute ja praktikumideta, kuid minu aine loengutes on jäänud nüüd palju rohkem aega selgitamiseks ja aine üldisemaks tutvustamiseks. E-õppel on veel üks suur pluss – ma saan üliõpilasele läheneda palju personaalsemalt kui auditooriumis, kus on üle saja üliõpilase. Eriti hea on see tagasiside andmise juures. Kuigi mõned tudengid ei loe saadud tagasisidet korralikult läbi, on positiivselt mainitud seda, kui hindele lisaks saab teada, mis hästi või halvasti läks. Mitte et seda tagasisidet ei saaks ilma e-õppeta anda, aga saab valida paremini aega ja kohta selle edastamiseks. Paraku on e-õpe viinud minu tööaja hoopis teistele kellaaegadele kui varem. Sellega peab veel tööd tegema, et mitte liialt töö- ja eraeluaega segi ajada.

Millist nõu annaksid teistele e-kursuste loojatele?

Uurige igal võimalusel, mida teised oma e-kursustel teevad. Sealt saab päris palju ideid, kuidas oma kursust parendada, ja ma arvan, et iga e-kursuse tegija on tänulik tagasiside eest, mida kolleeg talle annab. Soovitan ka ise osaleda õppijana erinevatel e-kursustel, sest see näitab päris hästi seda, mida õppurid teie enda e-kursusel õppides kogeda võivad. Samuti soovitan osaleda kvaliteedimärgi konkursil, sest sealt saadav tagasiside on väga kasulik.

Hoolimata kvaliteedimärgi saamisest oli ka minu kursusel mitmeid parendamist vajavaid asju, mille tegemist varem edasi lükkasin.

Varje Tipp

Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Metoodik-haridustehnoloog

Räägi palun oma kursusest lähemalt.

Koostasin e-kursuse “Grupitöö tarkvara”. Kursuse keskkonnaks valisin avatud keskkonna, mis tähendab, et kogu kursuse sisu ja materjalid on avalikult kõigile kättesaadavad ja nendega tutvumiseks ei pea kusagile sisse logima. Kursuse materjalid ja ülesanded on CMSimple’i keskkonnas ja õpilaste arutelud ja tagasiside ajaveebis. Kursuse hindamine ja personaalne tagasiside on kavandatud ainult suletud e-õppekeskkonnas IVA. Käesolev kursus on laetud ka zip-failina e-õppe repositooriumisse, nii et igaüks, kes soovib seda oma äranägemist mööda täiendada ja muuta, võib paigaldada selle oma kooli serverisse ja seal sellega edasi toimetada. Minu loodud e-kursust võib nimetada pilvõppeks, kuna kursuse õppeprotsessi toetuseks kasutasin väga palju tarkvarasid ja Veeb 2.0 vahendeid ja lahendusi, erinevaid keskkondi, andmeid, teenuseid ja meetodeid.

Minu jaoks oli kõige keerulisem õppeprotsessi kavandamine e-keskkonnas. Hea e-kursuse eesmärk ei ole ju kursuse teemad sisuga/e-materjalidega katta, vaid oskuslikult luua õppeülesandeid, mis toetavad mõtestatud õppimist.

Mida tähendab e-kursuse kvaliteedimärgi saamine Sulle?

Mulle tähendab e-kursuse kvaliteedimärk nii tunnustust kui ka kindlustunnet. On väga hea, kui erapooletu komisjon annab oma eksperthinnangu. Kui ise oled protsessi sees, siis on nüansse, millele võib-olla ise tähelepanu ei oska pöörata, võtad mõnda asja iseenesestmõistetavalt. 

Milline on Sinu meelest hea e-kursus ning kuidas see sünnib?

Hea e-kursus on eelkõige see, mis saab positiivse tagasiside õppijatelt. Võib juhtuda, et e-kursus, mida õppijad on hinnanud väga kõrgelt, ei saagi kvaliteedimärki. Sellest oleks muidugi väga kahju. Hea e-kursus sünnib suure tööga ja läbimõeldult. Auditoorne kursus tuleb väga oskuslikult viia e-vormi, mis pole alati kõige lihtsam. E-kursuse puhul on hästi oluline sobivate veebivahendite ja keskkondade kasutamine, mis toetavad õpiprotsessi e-keskkonnas. Kokkuvõtteks võiks öelda, et hea e-kursus on see, kui suudad õppijad aktiivselt õppeprotsessi kaasata nii, et nad omandavad kogu kursuse materjali koostöös õppides õpetaja juhendamisel, toetudes kursusel kavandatud õppeülesannetele. E-kursuse eelduseks on idee, vajadus ja oskused.

Milliste raskustega seisid silmitsi kursuse loomisel?

Minu jaoks oli kõige keerulisem õppeprotsessi kavandamine e-keskkonnas. Hea e-kursuse eesmärk ei ole ju kursuse teemad sisuga/e-materjalidega katta, vaid oskuslikult luua õppeülesandeid, mis toetavad mõtestatud õppimist.

Vahendite valimine mulle probleeme ei valmistanud. Õnneks on olemas piisavalt valikuid Veeb 2.0 vahendite seas, mis toetavad iga õppeprotsessi osa ka e-toel.

Miks just e-õpe?

Minu kursuse teemasse oli lausa “sisse kirjutatud” e-kursuse variant, kuna kursuse eesmärgiks oli veebipõhiste koostööoskuste arendamine. Selle kursuse teema ja sisu sobisid ideaalselt e-õppesse, kus õppijad pidid saama grupitöö tarkvara praktilise kasutamise kogemuse. Teema oli just see, mis andis minu loodava kursuse puhul suure eelise e-vormi viimiseks.

Millist nõu annaksid teistele e-kursuste loojatele?

Teistele on raske nõu anda, aga siin on mõned nõuanded, mida olen andnud meie kooli õpetajatele, kes hakkavad oma esimest e-kursust looma:

  • Osale ise ühel e-kursusel/koolitusel õppijana, et saaksid e-kursusel osaleja kogemuse.
  • Sõnasta selged kursuse eesmärgid ja õpitulemused.
  • Koonda esmalt kõik kursuse teemaga seonduvad materjalid ja veebiviited, seejärel täienda omalt poolt, mis on veel katmata.
  • Kursuse materjalid avalda avatud keskkonnas, et nende kasutamiseks ei pea kasutaja sisse logima ja need oleksid vajadusel lihtsalt ja kiirelt muudetavad.
  • Kursuse keskkonna ja veebivahendite valimisel pea nõu oma kooli haridustehnoloogiga.
  • Koosta iga teema käsitlemise juurde selged õpiülesanded/tegevused. Lihtsalt lugemismaterjal ei toimi, kui sellega ei kaasne konkreetseid õpiülesandeid.
  • Tee hindamine ja hindamispõhimõtted läbipaistvaks ja üheselt mõistetavaks, see motiveerib õppijaid, kui nad saavad ise oma õppeprotsessi ja hinde kujunemist juhtida (soovitan kasutada hindamismudeleid).
  • Kasuta kursusel enesehindamiseks enesekontrolliteste.
  • Kursuse navigeerimine püüa muuta võimalikult lihtsaks, arusaadavaks ja hästi loogiliseks.
  • E-kursuse kavandamisel ja loomisel võta kindlasti aluseks maatriks, mille on välja töötanud e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi töörühm (2011).
Tags:

Autorist