Laborite eriväljaanne

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) on koordineerinud Tiigriülikooli programmi elluviimist alates 2002. aastast. Programmi peamiseks eesmärgiks on toetada ja stimuleerida Eesti avalik-õiguslike ülikoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade tugevat rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist teadus- ja arendustegevust ning sellel põhinevat akadeemilist kõrgharidusõpet. Programmi raames arendatakse avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri, parandatakse õpikeskkonda, toetatakse IKT valdkonna õppejõudude ja doktorantide enesetäiendamist välismaal.

2005. aastal käivitas EITSA Tiigriülikooli programmi raames kahe uue IKT eriala õppetooli loomise. Tartu Ülikoolis loodi hajussüsteemide õppetool ja Tallinna Tehnikaülikoolis ajakohastati sensorsignaalitöötluse õppetool. Mainitud õppetoolide arendamine vältas neli aastat, hõlmates nii vastava õppetegevuse käivitamist ja kaasajastamist, rahvusvaheliste koostöösidemete loomist, õppekavade arendamist, tänapäevast teadus-arendustegevust kui ka toimivate akadeemiliste meeskondade loomist.

Kolme aasta eest käivitusid programmi kaasabil kolmes avalik-õiguslikus ülikoolis suuremahulised IKT eriala arendusprojektid. Tartu Ülikoolis arendatakse bioinformaatika ja andmekaeve õppetooli, Tallinna Tehnikaülikoolis sardsüsteemide õppe- ja teaduslaborit ja Tallinna Ülikoolis interaktsioonidisaini õppe- ja teadussuunda. Praeguseks on kõikide arendusprojektide juures tööl rahvusvahelised hästitoimivad meeskonnad, mille senisest tegevusest ja tulemustest saate projektide eestvedajate vahendusel ülevaate.

Tallinna Ülikooli Interaktsioonidisaini labor David Lamas, Priit Tammets, Kersti Toming

Sardsüsteemide õppe- ja teaduslabor Tallinna Tehnikaülikooli arvutitehnika instituudis Gert Jervan

Bioinformaatika ja andmekaeve labor Tartu Ülikoolis Jaak Vilo

Tags:

Autorist