E-õppe kvaliteedi veebileht – praktiline tööriist e-kursuste parendamiseks

Tööleht

2011. aastal valmis e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi töörühma eestvedamisel e-õppe portaalis kvaliteedi veebileht (www.e-ope.ee/kvaliteet), mis loodi mõeldes kõikidele neile, kes puutuvad kokku e-kursuse läbiviimisega, aga ka neile, kes alles mõtlevad oma e-kursuse loomise peale. Veebileht on loodud strateegilise arengu tööriistana, mille alusel parendada e-kursusi ning seeläbi saavutada paremaid tulemusi õppetöös. Tuge leiab e-kursuste kavandamisel, loomisel ning juba olemasoleva e-kursuse hindamisel.

E-õppe kvaliteedi veebilehelt leiate:

  • Kvaliteetse e-kursuse loomise juhendi;
  • Eneseanalüüsi vahendi. Eneseanalüüsi läbiviimise eesmärgiks on teadvustada loodud e-kursuse tugevaid ja nõrku külgi, et leida võimalikud parendusvaldkonnad ja edasiarendamise võimalused;
  • E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi kirjelduse ja selles osalemise juhised;
  • Taotleda kvaliteedimärki oma kursusele otse veebis, alates eneseanalüüsi ja avalduse täitmisest, lõpetades protsessi lõpus tagasiside saamisega ekspertidelt kursuse parendamiseks.

Käesolev tööleht on juhiseks kõigile neile, kes sooviksid kastutada e-õppe kvaliteedi veebilehel olevat eneseanalüüsi vahendit ning esitada oma kursuse sealjuures ka e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru.

E-õppe kvaliteedi veebilehe kasutajana on Sul võimalik eneseanalüüsi läbiviimiseks kasutada spetsiaalselt e-kursuste hindamiseks välja töötatud maatriksküsimustikku, mis on koostatud „Kvaliteetse e-kursuse loomise juhendi“ põhjal. Vormi täitmise järel võid esitada kursuse ühtlasi e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi (juhul kui taotlusvoor on avatud), kuid see ei ole kohustuslik.

Lähitulevikus on plaanis täiendada süsteemi veelgi, et anda eneseanalüüsi vahendi kasutajatele võimalus saada e-kursuse juhendi põhist tagasisidet kursuse parendamiseks.

Eneseanalüüsi vahendi kasutamine

Eneseanalüüsi vahendi kasutamiseks valige vasakpoolsest menüüst Kvaliteedimärk ning liikuge alammenüüs lehele Taotlemisprotsess.

Enne kui alustate eneseanalüüsi vormi täitmist, logige end ID-kaardiga sisse. Sellisel juhul jääb täidetud eneseanalüüs kontoga seotuks ning saate seda vajadusel pooleliolevana salvestada ning hiljem ka muuta.

Eneseanalüüsi vormi on võimalik täita ka anonüümselt. Sellisel juhul ei ole vaja ID-kaardiga sisse logida ning vormi täitmise järel saad unikaalse koodi, mille abil saad hiljem süsteemi ID-kaardiga sisse logides selle registreerida (oma kontoga siduda) ning soovi korral e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus osaleda.

Eneseanalüüsi läbiviimiseks klõpsake nupul Uus eneseanalüüs. Teile avaneb maatriksküsimustik, mida saate oma e-kursuse kohta täitma asuda.

Pange tähele, et iga kvaliteedinäitaja juures olev küsimärgiga nupuke avab Sulle antud näitaja lühiselgituse. Samuti saad abi hinnangu skaalal valiku tegemiseks, kasutades küsimärgi nuppu, mis avab skaala lahtikirjutatult.

Tärniga tähistatud kvaliteedinäitajatele vastamine on kohustuslik.

Kui küsimustele vastatud, siis klõpsa küsimustiku lõpus olevale nupule Lõpeta.

Eneseanalüüsi küsimustiku lõpetamise järel jõuate etappi, kus teil on võimalik:

  • Liikuda tagasi, et muuta eneseanalüüsi;
  • Esitada eneseanalüüsiga seotud kursus e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru;
  • Jagada tehtud eneseanalüüsi tulemusi mõne e-õppe kvaliteedi veebi kasutajale (näiteks kolleegile, kursuse kaasautorile jne).

Kui enesehinnangu tulemused on esmakordse hindamise järel madalad, siis soovitame kursusele vastavad parendused sisse viia, kursust uuesti hinnata ning alles seejärel soovi korral kvaliteedimärki taotleda. Enesehindamise eesmärgiks on tõsta kursuse autori teadlikkust e-kursusele esitatavate kvaliteedinõuete kohta ning motiveerida e-kursuste tegijaid oma kursusi analüüsima.

E-kursuse esitamine kvaliteedimärgi taotlusvooru

Juhul kui otsustate eneseanalüüsi järel oma kursusele ka kvaliteedimärgi taotleda, siis kasutatakse esitatud eneseanalüüsi kursuse hindamisel lisamaterjalina. Kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemiseks klõpsake eneseanalüüsi küsimustiku täitmise lõpetamise järel nupul Esita kvaliteedimärgi protsessis osalemiseks.

Järgnevalt avaneb avalduse vorm, mille täitmiseks kulub teil maksimaalselt 30 minutit. Avalduses küsitakse ka organisatsioonipoolset retsensiooni, mis on üheks nõutavaks dokumendiks kvaliteedimärgi taotlemisel kursusele. Retsensiooni vormi leiate avalduses viidatud lingi kaudu. Juhul kui teil ei ole retsensiooni veel võimalik avaldusele lisada, siis saate avalduse täita ka poolikuna ning lisada õppeasutuse retsensiooni hiljem.

Avalduse täitmise järel klõpsake nupul Lõpeta. Sellega olete kursuse esitanud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru. Kõiki vorme – nii eneseanalüüsi kui ka avaldust on võimalik muuta täpselt niikaua, kuni on avatud taotlusvoor („E-kursuse kvaliteedimärk 2013“ taotlusvoor on avatud 7. jaanuarini 2013).

Niipea kui olete esitanud oma kursuse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru, on teil võimalus anda protsessile ka tagasisidet. Selleks valige uuesti vasakpoolsest menüüst Kvaliteedimärk ning liikuge alammenüüs lehele Taotlemisprotsess.

Rubriigis Minu kursused näete loetelu kursustest, millele olete teinud eneseanalüüsi ja mille olete esitanud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru. Kursuse nimele klõpsates avanevad järgmised võimalused:

  • saate jälgida kursuse staatust – mis etapis kursus parasjagu taotlusvoorus on (esitatud, hindamise protsessis vm);
  • näete taotlusvooru lõppedes hindajate tagasisidet kursusele ja ettepanekuid kursuse autorile;
  • näete taotlusvooru tulemust – kas kursusele on omistatud kvaliteedimärk või mitte. Kvaliteedimärgi saamisega kaasneb võimalus laadida alla märgi kuvand, mida kursuse autorina saate kursuse juures kasutada.

Liikudes allapoole, leiate ploki Taotleja tagasiside protsessile. Klõpsates antud jaotuse all olevale lingile, avaneb teile tagasiside küsimustik, et anda enda hinnang läbitud teekonnale kvaliteedimärgi taotlemisel. Tagasisidet saab anda ja vajadusel ka muuta kogu taotlusvooru perioodi jooksul.

Tags:

Autorist