LAMS’i praktiline rakendamine hariduses

Töötoa kokkuvõte

Selle aasta 6. ja 7. juunil toimus Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskuse eestvedamisel ja Dr. Eleni Rossiou juhendamisel Tallinnas LAMSi töövahendi töötuba, millest võttis osa 30 õpetajat. Töötoas keskenduti LAMSi praktilisele kasutusele hariduses – nii reaalsetele kogemustele kui ka süsteemi tehnilisele poolele.

LAMSi töötuba Tallinnas.

Learning Activity Management System (LAMS) on õpidisaini süsteem, mis keskendub seeriale (ühis)õppetegevustele, mille käigus õppijad ja õpetajad osalevad õppetegevuses erinevates rollides (õppija või autor/monitoorija).

LAMS on üks tuntumaid õpisüsteeme, mis rakendab õpidisaini printsiipe ning toetab õpidisaini administreerimist ja ühisõpitegevuste rakendamist.

LAMS pakub õppijatele mugavat keskkonda õpitegevuste sooritamiseks vastavalt õpistsenaariumitele ning õpetajatele vahendeid õppijate tegevuste monitoorimiseks ja toetamiseks koos võimalusega ise luua/kohandada õpitegevuste stsenaariume.

LAMSi mugav “lohista ja aseta”-kasutajaliides muudab tunniplaneerimise lihtsaks ja visuaalseks kogemuseks. LAMSi tööriistakohvris leiduv ulatuslik vahendite varamu sobib paljude pedagoogiliste tööprotsesside tarbeks, võimaldades õpetajatel luua tegevusmudeli eri tasemete ja õpistiiliga õppijatele. Õpetajatele pakub LAMS lihtsat ja elegantset virtuaalkeskkonda õpitegevuste järjestuse planeerimiseks ja monitoorimiseks.

Enam kui kümme tundi kestnud koolituse käigus omandasid osalejad ühistegevuste käigus teadmised, kuidas LAMSi abil disainida, luua, redigeerida ning taaskasutada eelnevalt loodud digitaalseid õppematerjale ja monitoorida digitaalset õpirühma/klassi. Töötoa tulemusel on osalejad valmis oma õpetajatöös kontakttunde toetama distantsõppe ning kombineeritud õppe tehnikatega. Loe siit, kuidas alustada LAMSi kasutamist.

Tänan Hellenic Open University (HOU) eCometi labori juhatajat professor Achilles Kameast ja HOU poolset LAMSi serveri eest vastutajat Georgia Antonelloud meile töötoa ajaks LAMSi kasutuse võimaldamise eest ning nende valmisoleku eest toetada Eesti kolleegide sarnaseid töötubasid.

LAMSi logo

Suur tänu Tartu ülikooli õppejõule Anne Villemsile, minu uuele sõbrale Eestist, keda kohtasin 2012. aasta novembris e-õppe konverentsil (ECEL2012) Groningenis Hollandis ning kellega vahetasime mõtteid IKT kasutuse üle hariduses. Anne panus töötoa toimumisse Eestis oli väga oluline. Ühtlasi soovin väga tänada abivalmis Ene Koitlat olulise koostöö ja abi eest töötoa planeerimisel ning Marko Puusaart töötoa kestel osutatud tehnilise toe eest.

Lõpetuseks soovin väga tänada kõiki osalejaid valmisoleku eest osaleda, jagada ideid ja arvamusi, üksteisega koostöö eest uutes digitaalsetes õppetundides LAMSis ning nüüdseks esimesi LAMSi kasutajaid Eestis.

Soovin kõigile PALJU EDU ning tuletan meelde, et OLEN TEIE JAOKS OLEMAS! Olen valmis abistama, soovitusi jagama ning koostööd tegema!

Koolitaja Dr Eleni Rossiou

Dr Eleni Rossiou on matemaatik, kel on loodusteaduste magistrikraad arvutiteadustes, magistrikraad täiskasvanuhariduses ja doktorikraad rakendusinformaatikas. Eleni töötab järeldoktori raames uurijana Makedoonia ülikooli (Thessaloniki, Kreeka) haridus- ja sotsiaalpoliitika osakonnas ning on samal ajal IKT õpetaja Aristotelese ülikooli eksperimentaalkoolis (Experimental School of Aristotle University). Tema uurimistöö huviorbiidis on muu hulgas kombineeritud õpe, mängupõhine õpe ning IKT kasutus hariduspraktikas. Ta on olnud erinevate uurimistööde ja raamatute autor või kaasautor ning on tegev retsensendina teadusajakirjades ning konverentsidel. Tal on laiaulatuslik kogemus keskhariduse ning distantsõppe valdkonnas, täiskasvanuhariduses, virtuaalsetes õpikeskkondades õpetamises ja õppimises ning e-õppe materjalide arendamises.

Tags:

Autorist