Üheskoos tuleviku õppevara kavandamas

Digiõppevaralt oodatakse, et see muudaks õppimist ja õpetamist mitmekülgsemaks ja põnevamaks ning pakuks lähenemisnurki, mis hõlbustaks õpetaja tööd. See võimaldab tuua klassi infot, mida trükimaterjalina on võimatu kasutada. Potentsiaal on suur ja võimalike lähenemiste hulk lõputu. Uurimaks, milline võiks olla terviklik digiõppevara eri ainetes, on HITSA Innovatsioonikeskus käivitanud pilootprojektid neljas aines – matemaatikas, eesti keeles, ajaloos ja geograafias. Nende käigus sõnastatakse koostöös aineõpetajate ja haridustehnoloogidega visioon, missugused peavad olema vastava aine õppematerjalid. Õppevara koostamise tööprotsessi läbi tehes saadakse kogemusi, mille põhjal luua mall edasiseks tegevuseks. Valik eri aineist peab aitama välja selgitada nii ainespetsiifilised õppevaravajadused kui ka valdkondade ühisosa.

Projektide raames korraldatud seminaridel määratletakse esmalt iga aine fookus – klass või kooliaste, kus vajadus digitaalsete õppematerjalide järele on suurim ja mis sobib õppevara loomise lähtekohaks. Seejärel visandatakse üldine kontseptsioon õppevaratervikust, mida asutakse kavandama – määratletakse selle pedagoogilised rõhuasetused, ülesehitus ja koostisosad. Ühiselt väljatöötatud visioon silme ees, asuvad tegevõpetajatest autorid haridustehnoloogide toel oma ideid ellu viima. Protsess on olnud väga õpetlik, selgelt on välja tulnud koostöö vältimatus ja väärtus.

pilootprojektid

Matemaatika digitaalse õppevara töörühma kohtumine Luhtres tänavu juunis. Foto: Marko Puusaar, litsents CC BY-SA 3.0, Luhtre, http://estmarx.pri.ee.

„Eelkõige on see andnud oskust näha ja mõelda, milline üks hea digitaalne õppematerjal olema peaks,“ ütles 4. klassi matemaatika õppevara projektis osalev Türi põhikooli matemaatikaõpetaja ja haridustehnoloog Laine Aluoja. „Väärtuslik on olnud õppekava analüüsimine, et tuletada, millist digitaalset õppevara luua. Kasuks on tulnud stsenaariumite koostamise kogemus. Kindlasti oskan nüüd paremini analüüsida oma loodud materjale ja vaadata, et need oleksid sihtgrupile jõukohased.“

Värska gümnaasiumi ajalooõpetaja Inga Zemit, kes lööb kaasa muinas- ja vanaaega käsitleva, eelkõige 6. klassile mõeldud ajalooõppevara kavandamisel, märkis, et põnev on jälgida, kuidas alguses väga ähmasena tunduvad ideed muutuvad järjest reaalsemaks. „Enda jaoks pean eriti oluliseks kogemuseks oma tegevuse planeerimise ning mõtestamise oskuse arendamist. Arusaamist, et iga idee teostamine eeldab eelkõige väga täpset analüüsi, üksikasjalikku kirjeldamist, vahendite valikut ja läbiproovimist. Olen avastanud uusi õppekeskkondi, mille abil saan juba praegu õppeprotsessi rikastada ja õpilaste jaoks huvitavaks muuta. Mõistan, kui oluline on iga rühmaliikme panus projektitöösse, mis mõjub omakorda väga distsiplineerivalt.“ Aluoja lisas, et loodetavasti aitab matemaatika digiõppevara kasutamine õpilastel paremini mõista matemaatikat ja säilitada õpihimu selle õppimisel. Samuti annab digimaterjal õpetajale enam võimalusi muuta matemaatika õpetamist huvitavamaks ja arusaadavamaks.

HITSA Innovatsioonikeskus plaanib valmivaid prototüüpe laiemalt tutvustada 2014. aasta lõpus. Vaata lisaks siit.

Tags:

Autorist