Eneseanalüüs parandab e-kursust

Teistest ees!Uudised

2015. aasta e-kursuste kvaliteedimärgi taotlusvooru esitati kokku 40 e-kursust 12 õppeasutusest. Kõige rohkem taotlusi tuli kõrgkoolidest (36 kursust), kutseõppeasutustest laekus kaks e-kursust ning esimest korda olid esindatud ka üldhariduskoolid kahe e-kursusega. Kvaliteedimärgi taotlusprotsessis läbitakse kolm etappi: kursuse autori eneseanalüüs, organisatsiooni hinnang ning hindamisekspertide tagasiside kursusele. Mida kujutab endast eneseanalüüs ja mis kasu on sellest e-kursuste loomisel ning hindamisel?

E-kursuse autori eneseanalüüs on teatud kriteeriumitest lähtuv analüüsiv pilk saavutatud tulemusele, andes õpetajale/õppejõule kinnituse kursuse tugevuste kohta ja samas teadvustades valdkondi, mis vajavad arendamist. Eesmärk on kursus veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremini omandatavaks muuta.

E-kursuste kvaliteedimärgi omistamise protsessis on eneseanalüüsi meetodiks maatriksmeetod, milles on määratletud 27 kriteeriumit (kvaliteedinõuet). Õppejõul/õpetajal on võimalus hinnata iga kriteeriumi täitmist neljal tasemel: nõue täitmata, nõue peamiselt täitmata, nõue suures osas täidetud, nõue täielikult täidetud.
Maatriksmeetodit on lihtne kasutada, see aitab tõsta teadlikkust hinnatavatest valdkondadest ning näitab vajalikke arenguteid. E-kursuse analüüsimisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:

  • Kursuse vajaduse ja sihtrühma analüüs (kursuse vastavus sihtrühmale ja e-õppe õppevormi põhjendatus);
  • Õppeprotsessi kavandamine (aineprogramm, õppetegevused, materjalide esitus ja tehniliste vahendite kasutamine jne);
  • E-kursuse väljatöötamine (kursuse struktuur, õppematerjalide esitus jm);
  • E-kursuse läbiviimine (rollide jaotus, õppijate aktiivsuse soodustamine, tagasiside);
  • E-kursusele hinnangu andmine (pidev kursuse arendamine).

Seda, et eneseanalüüsi käigus on vaja lahti mõtestada analüüsitavad kriteeriumid, näitavad e-kursuse kvaliteedimärgi protsessi viimaste aastate tulemused. Selgelt torkab silma asjaolu, et kursuste autorite hinnangud eristuvad ekspertide hinnangutest just nende kursuste puhul, millele kvaliteedimärki ei omistata.

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlejate tagasisides tuuakse välja, et eneseanalüüsi teostamine aitab oma kursust värske pilguga kriitiliselt üle vaadata, täiendada ning vead likvideerida. Eneseanalüüsi abil saab e-kursus õppijatele paremini mõistetavaks ning loogilisemaks. Eneseanalüüsi teostamine aitab kaasa e-kursuse arendamisele ja õppeprotsessi kaasajastamisele.

Tags:

Autorist