Mida kujutab endast arenguvestlus eKoolis?

Uudised

Kevad on üsna pea ukse ees, mis koolides tähendab kokkuvõtete aega: eksamiperioodid, klasside või koolide lõpetamised, tunnistuste koostamine ja arenguvestluste korraldamine. Just viimasel teemal peatumegi, kuna eKoolis on olemas Arenguvestluste moodul, millega kõik õpetajad ning koolid veel kaugeltki tuttavad ei ole.

Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema vaheline usalduslik vestlus, mille eesmärk on koostöö lapse arendamiseks. Arenguvestlusse annab panuse ka neljas roll: koolijuht, kes koostab küsimustiku ja analüüsib vestluste tulemusi.

arenguvestlusKüsimustik koostatakse enne arenguvestlust ning osa küsimusi saadetakse lapsevanemale ja õpilasele, et mahukamad või pikemat analüüsi nõudvad vastused kodus ette valmistada. Vestluse alguses sisestatakse süsteemi osalejad, vaadatakse üle eelmisel arenguvestlusel seatud eesmärgid ning vastatakse küsimustele. Vestluse lõpul vaadatakse üle nädala ajakava ning lepitakse kokku õpilasele seatavad eesmärgid järgmiseks perioodiks. Vestluse tulemusena koostatakse kirjalik kokkuvõte ehk protokoll, millest on hea lähtuda järgmisel arenguvestlusel. Tehtud kokkuvõte on konfidentsiaalne ehk iga protokolli avamine logitakse süsteemi.

Arenguvestluste moodul tuleb tellida koolil. Kui seda tehtud pole, siis õpetajad seda funktsiooni oma igapäevases eKoolis ei näe. Esmalt peab kooli juhtkond ette valmistama küsimustikud ja seejärel saab klassijuhataja tegutsema hakata. Juhtkond saab koostada ühtlasema tasemega vestlused, määrata kohustuslikud küsimused ja teha ülevaate vestlustest.

Kuna Arenguvestluste moodul on alles üsna hiljutine arendus ja iga uus asi võib tunduda esialgu veidi võõras, pakub eKool selle paremaks tundma õppimiseks tasuta koolitusi, kus moodulist ja selle kasutamisest antakse ülevaade. Soovime motiveerida rohkemaid koole Arenguvestluste moodulit kasutusele võtma, kuna tagasiside õpetajatelt, kes seda juba oma töös rakendavad, on siiani olnud väga positiivne. Koolitusel osalemiseks tuleks kooli esindajal ühendust võtta eKooliga.

Tags:

Autorist