E-õpe e-riigis: strateegiad ja tehnoloogiad

Mitmed e-õppe eksperdid on esile toonud e-õppe rolli hariduse kvaliteedi tõstmisel. E-õpe on loonud vajaduse analüüsida ja hinnata õppimis- ja õpetamisprotsessi haridusasutustes. Erinevad tehnoloogilised võimalused on loonud uued ja kõrgemad ootused õppimisele ja õpetamisele. Kõik see on tekitanud olukorra, kus meil kõigil tuleb omandada terve hulk uusi teadmisi ja pädevusi erinevatest tehnoloogiatest. E-õppe areng, uued tehnoloogiad ja muud IKT vahendid tuleb siduda ühtseks strateegiaks, mis aitab meil seada sihte järgnevaks viieks aastaks. Just viieks, mitte kümneks aastaks, sest nii kiire infotehnoloogia arenguga riik nagu Eesti (e-valimised, mobiilne parkimine, e-õppe konsortsiumid jne) peab olema valmis kohanemiseks uute situatsioonidega, mis on tekkinud mõne uue e-arengut toetava programmi, teenuse vms arendusega.

Sellel aastal toimub neljandat korda Eesti e-Ülikooli kevadkonverents „E-õpe e-riigis: strateegiad ja tehnoloogiad” (11.-13. aprill), kus seekord rõhutame strateegiliste eesmärkide olulisust, koostööd ja seda kõike eelkõige riigi tasandil.

Kui 2003. aasta konverentsil loodi rektorite ühismemorandumiga Eesti e-Ülikooli konsortsium, siis 2004. aasta konverentsil rääkisime juba sellest, millised väljakutsed esitab e-õpe kõrgharidusele. Aasta hiljem arutati järgmisel konverentsil, kuidas lahendada e-õppe rakendamisega seotud administratiivseid takistusi. 2006. aastaks oli e-õpe nii laialt levinud, et e-õppe tegijad kuulutasid toonasel konverentsil uutele tulijatele, et õpetamine ja õppimine muutuvad niikuinii ja seda just läbi IKT vahendite ja e-õppe.

On üsna selge ja loomulik, miks peale väga aktiivset e-õppe käivitamisprotsessi tuleb nüüd hakata eesmärke ja tegevusi planeerima just strateegilises võtmes. Reeglina on kõikides haridusasutustes olemas strateegia ja tegevuskava oma eesmärkide püstitamiseks ja täitmiseks. On ilmselge, et strateegia ja tehnoloogia abita ei saa e-õpet arendada. 2006. aasta lõpus kinnitati e-Õppe Arenduskeskuse strateegia aastateks 2007 – 2012.

Strateegiate puhul on oluline kaardistada see ühisosa, mille alusel me koostöös hakkame e-õppe strateegiat ellu viima. See on hea eeskuju ka Eesti haridusstrateegia algatamiseks. E-õppe Arenduskeskuse strateegiline eesmärk on, et aastal 2012 on e-õppe meetodid ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendid kõrg- ja kutsehariduses õppeprotsessi igapäevane, lahutamatu osa. Selle saavutamiseks pööratakse aastatel 2007-2012 tähelepanu järgmistele valdkondadele:

  • Koolitus;
  • Infrastruktuur;
  • Analüüsi- ja arendusprojektid;
  • E-õppe tugisüsteem;
  • E-kursuste ja õppekavade loomine;
  • Eestisisene ja rahvusvaheline koostöö;
  • E-õppe populariseerimine.

Kevadkonverentsil on strateegiate arutelude üheks läbivaks teemaks uue EL tõukefondi rakendusperiood aastatel 2007 – 2013. Otsime vastuseid küsimustele: „Mis Eesti haridus ikka selle raha eest saab ja mis on meil paremini peale 2013. aastat?” Oma ideid ja mõtteid tulevad tutvustama inimesed Haridus- ja Teadusministeeriumist, kattes oma ettekannetega kõik haridustasemed.

Eelmisel aastal alustasime eelkonverentsi korraldamist. Sellel aastal jätkame eelkonverentsi traditsiooni ja 11. aprilli eelkonverentsi teemaks on üld- ja kutsehariduse strateegiaid ning e-õpe nende kontekstis. Eelkonverentsil on kõigil huvilistel võimalus tutvuda ja ise kätt proovida sotsiaalse tarkvara töötoas. Õpiobjekti sessioonis tutvustame e-Ülikooli ja e-Kutsekooli ESF projektide REDEL ja e-VÕTI raames valminud õpiobjekte.

Ka sellel aastal rikastavad konverentsi värvikad rahvusvahelised esinejad (sh Tony Bates ja Claudio Dondi), kes annavad e-õppe strateegiate arutelule laiema ulatuse Euroopa tasandil. Arutluse alla võetakse strateegia võtmeküsimused: „Kuidas e-õpe aitab kaasa rahvusvahelistumisele, EL tõukefondide järgnevate aastate eesmärkide täitmisele ja strateegiate elluviimisele?” Lisaks tõstetakse tähelepanu keskpunkti rahvusvahelised projektid, mille raames tänasel päeval neid strateegilisi eesmärke ellu viiakse. Strateegilised arengud globaliseeruval haridusmaastikul avaldavad suurt mõju ka Eesti haridusele ning WEB 2.0 mängib olulist rolli e-õppe arengus.

Millised on tähtsamad Eesti hariduse arenguetapid ja suunad Euroopa kontekstis? Tule ja mõtle koos meiega Eesti e-Ülikooli konverentsil „E-õpe e-riigis: strateegiad ja tehnoloogiad” 11.-13. aprillil 2007.

Konverentsi veeb uueneb iga päev ja kavaga saate tutvuda konverentsi koduleheküljel.

Konverentsi meeskond loodab, et iga osaleja leiab konverentsilt midagi huvitatavat ja põnevat, mida endaga kaasa võtta ja pärast  seda entusiastlikult ellu viia,  olenemata sellest, kus ta õpetab – koolis, kutsekoolis või kõrgkoolis.

Kohtumiseni päikselises Tartus!

Tags:

Autorist