Õppejõu pädevusmudel – kellele ja miks?

PRIMUS vaheleht

Meist igaühel on oma ettekujutus, milline võiks olla hea õppejõud – mõne arvates hea õpetaja, teise arvates esmalt teadlane, kes võiks osata ka veidi õpetada, kolmanda arvates peaks ta olema hea teadlane, suurepärane õpetaja ja aktiivne instituudi juhataja. Niipalju kui on inimesi, niipalju on ka erinevaid ootusi õppejõule. Vaadates mündi teist poolt – kas õppejõuna tööle asudes kujutasime päris täpselt ette, mis on meie tööülesanded? Vist mitte?

Õppejõu pädevusmudelit luues mõtlesime esmalt õppejõule ja sellele, et mudelist oleks kasu õppejõule enesehindamisel, töö- ja isikliku arengu analüüsil ja toetamisel ning koolituste planeerimisel.

Teiselt poolt mõtlesime kõrgkoolidele, et välja tuua kooli ootused õppejõule, et oleks abivahend õppejõudude mitteformaalsel ja formaalsel hindamisel (sh atesteerimisel) ning et kool saaks toetada õppejõu tööarengut.

Õppejõu pädevusmudeli loomise eesmärgiks on aidata kindlustada kõrghariduse kvaliteeti ja kehtestada ühtsed akadeemilised põhimõtted akadeemilise personali hindamisel, atesteerimisel ja töölevõtmisel.

Pädevus on teadmiste, oskuste, ja hoiakute integreeritud kogum, mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata.

Pädevused on kirjeldatud tegevustena. Need on jagatud tuumpädevusteks ning neljaks pädevuskogumiks:

  1. õpetamispädevused,
  2. teadus-, loome- ning arendustegevuspädevused,
  3. administratiivsed pädevused,
  4. organisatsioonikultuur.

Pädevuskogumid on omakorda jaotatud pädevusteks, mille avaldumist on kirjeldatud viiel astmel.

Näiteks on õpetamispädevuste all pädevus “Õppemeetodite valimine”, mis on kirjeldatud viiel tasemel järgmiselt:

  1. Tunneb erinevaid õppemeetodeid, valib endast lähtudes.
  2. Tunneb erinevaid õppemeetodeid, valitud meetodid toetavad osaliselt õpiväljundite saavutamist.
  3. Tunneb erinevaid õppemeetodeid, valitud meetodid toetavad enamasti õpiväljundite saavutamist.
  4. Tunneb erinevaid õppemeetodeid, valitud meetodid toetavad õpiväljundite saavutamist ja osaliselt sihtgrupi vajadusi.
  5. Tunneb erinevaid õppemeetodeid, valitud meetodid toetavad efektiivselt õpiväljundite saavutamist ja sihtgrupi erivajadusi.

Joonis 1. Õppejõu pädevuskogumid

Pädevusmudelis ei eeldata, et õppejõud on kõigis pädevustes viiendal, st viimasel tasemel, vaid on soov näidata perspektiivi, kuhu on võimalik veel areneda.

Mentorõppejõud testisid pädevusmudelit ja said teada, et nad on tugevamad õpetamises ja organisatsioonikultuuri tundmises, kuna neid pädevusi annavad nad ka mentorina esmajoones edasi.Nõrgemaks jäid administratiivsed pädevused ja osaliselt ka teadus-, loome- ning arenduspäedvused. Algava õppeaasta jooksul soovime luua keskkonna, kus õppejõud saab end hinnata ning kus talle pakutakse erinevaid koolitusvõimalusi.

Lisainfo:

Õppejõu pädevusmudeli täisversioon: http://primus.archimedes.ee/padevusmudel

2010./2011. õppeaasta sügissemestrile on plaanitud rida pädevusmudelit tutvustavaid seminare. Täpsem aeg ja koht selguvad septembri lõpuks.

Tags:

Autorist