Uued koolitused e-huvilistele Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuselt

Koolitus

Moodsal e-ajastul on ilmselge, et õppimise protsess ja õpetaja roll võivad küll muutuda, kuid kuhugi ei kao vajadus kontaktõppe järele. Tallinna Tehnikaülikool on pikkade sammudega astumas kombineeritud õppe suunas, kus igapäevasele kontaktõppele lisanduvad tegevused e-õppes. Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuse e-õppekursused sisaldavad e-õppe kõrval ka kontaktõpet, et anda kohapeal võimalus arutada tekkinud probleeme koos kursuse juhendajaga ja suhelda ka teiste kursuslastega.

Mida pakume?

Alates 2010. aasta sügisest oleme käivitanud ning kombineeritud õppes pidanud kuus erinevat kursust. Koolituskursustel osalejate tagasiside on olnud väga positiivne.

Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogia keskuse kõige mahukam kursus on “Auditooriumist e-õppesse”, mis kokku kestab kümme nädalat (4 EAP – 8 kontaktpäeva kord nädalas, kodused tööd e-õppes ja lõputöö esitlus) ei keskendu üksnes e-õppe võimalustele ja küsimustele, vaid aitab õppejõududel planeerida ja korraldada õppetööd tervikuna. Alustatakse kursuse sihtrühma ja vajaduste analüüsist, käsitletakse erinevaid õpistiile ja õpimotivatsiooni, sõnastatakse oma kursuse õpiväljundid ning hindamiskriteeriumid, arutletakse autoriõigustega seonduvaid küsimusi jne. Vaatluse all on nii õpilaste kui ka õppejõu töökoormus kursusel (materjali mahu vastavus kursuse ainepunktidele), e-kursustele esitatavad kvaliteedinõuded, tagasisidestamine jne.

Kursuse käigus saab igaüks analüüsida oma kursuse struktuuri ning läbi mõelda, millised osad sellest on otstarbekas ja võimalik e-õppesse viia (või dubleerida) ning milliseid erinevaid vahendeid oleks mõistlik selleks valida.

Kursuse viimasteks teemadeks on Moodle’i e-õppekeskkond (nii õppija kui ka õpetaja pilgu läbi) ja õpiobjektide loomise vahendeid – sisuhalduspaketti CourseLab ja testide koostamise programmi HotPotatoes.

Kuigi kursus on pikk ja väga mahukas, on kursusel osalejate tagasiside positiivne. Kõige meeldejäävam: “Ega mul ei olnud erilist tahtmist ega aega kursusele tulla, aga haridustehnoloog veenis mind osalema. Nüüd leian, et kursus oli väga kasulik, ning mõistan, kui palju lihtsam mul on seetõttu oma e-õppematerjale koostada. Selleks, et ei peaks asju ringi tegema, tuleb alustada õigetest küsimustest.”

Praegu käib meie keskuses kombineeritud kursus “Audiovisuaalsete õppematerjalide loomine”, kus käsitletakse video võimalusi e-õppes ning olulisemaid filmimisega seotud aspekte – stsenaariumist kadreerimise, video lõikamise ning audio lisamiseni. Kursuse maht on 3 EAP ja kestvus kaks ja pool kuud (kolm kontaktõppepäeva ja iseseisev töö e-õppe vahendusel). Läbitavad teemad: kaamera kasutamise põhivõtted, valguse ja valgustamise olemus, kvaliteetse heli salvestamise printsiibid ja tehnilised võtted, montaaži põhialused ja tehnilised võtted, audiovisuaalse teose dramaturgiline kompositsioon jne. Taas saab kontaktpäevadel arutada õppejõuga tekkinud küsimusi ja kontaktpäevade vahelisel ajal iseseisvalt oma audiovisuaalse materjali loomist harjutada. Kõik kursuse raames valminud tööd pannakse üles ka kaasõppijatele vaatamiseks ja hindamiseks.

Lühematest kursusest (1 EAP – 2 EAP) pakume Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuses Moodle’i koolitust (e-õppekeskkond), mis on eriti sobilik nii algajatele, kes ei tunne end arvutikasutamisel professionaalidena, kui ka neile, kel on Moodle’i õpikeskkonna kasutamisel tekkinud spetsiifilised küsimused.

Eraldi temaatika on sotsiaalsete tarkvarade koolitused

Wikid – lihtne võimalus oma elektrooniliste materjalide, esitluste ja linkide süstematiseerimiseks ja õppetöö ilmestamiseks audiovisuaalsete materjalide ja enesetestidega. Samuti annab see keskkond võimaluse organiseerida grupitöid ja õppijate töid üles laadida ning kommenteerida. Eriti sobiv neile, kel puudub vajadus e-õppes õppijaid hinnata ja foorumit kasutada, kuid kes soovivad materjalid õppijatele internetis kättesaadavaks teha (nii avalikult kui võtmega kaitstult).

Meeskonnatöövahendid – õpitakse leidma endale sobilikku veebipõhist tarkvara, pidama virtuaalseid koosolekuid, meeskonnatööna looma ja avaldama tekste, tabeleid, diagramme ja esitlusi, kasutama ühiseid kalendreid, korraldama veebipõhiseid ajurünnakuid ja videokonverentsi, kujundama meeskonnatööks vajalikku veebikeskkonda.

Ekraanisalvestised – võimalused ja vahendid interaktiivse õppematerjali loomiseks. Kursus algab ülevaatega, mis asi on ekraanisalvestis, mida sellega on võimalik esitada (õpetada) ning milliste vahenditega saab arvuti ekraanipilti lindistada (kursusel tutvustatakse nii tasuta kui ka tasulisi tarkvarasid).

Peale lindistamise on oluline selle lindistuse redigeerimine (nt köhatamiste või pauside väljalõikamine, interaktiivsuse lisamine jpm) ning salvestamine formaati, mis võimaldab seda edastada kas siis tavalisel veebilehel või mõnes e-õppekeskkonnas. Kursus pöörab tähelepanu ka asjaoludele, mida ei tohi ära unustada – ekraanisalvestise maht ja pikkus, selle vaadatavus Windowsi/Linuxi/Maci arvutis või hoopis mobiiltelefoniga.

Adobe Flash – tasuline arvutiprogramm, mille abil saab luua interaktiivseid õpiobjekte või kursuse osi, mis pakuvad õppijale huvitavat tegevust vähemalt kolmes plaanis:

  • Animatsioonid – liikuvad pildid, graafikud, mudelid, mille põhitegevus on õppejõu poolt ette antud, aga õppija saab valida detaile, uusi olukordi ja variante, võrrelda muutusi ja teha üldistusi.
  • Simulatsioonid – mudelid, millel õppija saab teha katseid kas etteantud kava järgi või omal algatusel, saab koguda andmeid ja teha järeldusi. Kontrollülesanded – animatsioonid või simulatsioonid, mille alusel õppija vastab küsimustele, programm kontrollib vastuseid ja annab tagasisidet.

Kõigil eelpool loetletud kursustel on olemas nii e-õppevorm kui ka kontaktpäevad. Meie koolituste eripäraks ongi see, et eeldame õppejõududelt ka kontaktpäevadel osalemist. Võimalus on läbida kursused ka 100% e-õppes, kuid siis tuleb tunduvalt rohkem iseseisvat tööd teha, sest kõike, mis kontaktpäevadel räägitakse ja arutatakse, e-õppes ei dubleerita.

Täpsemat infot kursuste toimumise kohta võib leida e-Õppe Arenduskeskuse koolituskalendrist või Tallinna Tehnikaülikooli õppejõudude koolituskalendrist.

Tags:

Autorist