Maailma uudised: kuus kuuma kõrghariduse trendi

Uudised

Veebilehel Government technology (http://www.govtech.com/) on avaldatud kuus kõrghariduse trendi, mis mõjutavad ilmselt kogu haridussüsteemi. Trende on kirjeldatud USA näitel.

1. Pilvemaailm ja virtualiseerimine

Pilveteenused on muutunud lahenduseks, mis lihtsustavad kriitiliste probleemide ja teenuste haldamist: e-post, õppeinfo, ressursid, tarkvarad. Virtuaalsed lahendused võimaldavad mugavat ligipääsu personaalseadmetelt, kulude kokkuhoidu ning suurendavad veebi turvalisust.

2. Kesksete andmekeskuste koondumine

Suured kõrgkoolid/ülikoolid jagunevad väiksematesse üksustesse ja tugiüksustesse. Tihti on üksustes oma personaalne tugiüksus (näiteks IT-tugi), kuid ressursside säästmiseks ja ruumilahenduste optimeerimiseks tekivad trendina kesksed teenused. Näitena võib tuua siseministeeriumi allasutuste IT-teenuste tsentraliseerimise Eestis. Tsentraliseeritus võimaldab luua ühtse teenuse, kuid puuduseks on kindlasti väiksem personaalsus ning erilahenduste puudus.

3. Jagatud teenused

Avatud ressursid võimaldavad optimeerida andmete kogumist, töötlemist ja taaskasutamist. Jagatud teenused ja ressursid võimaldavad tihedamat koostööd, andmete keskset koondamist ning dubleerimise välistamist organisatsioonide ja üksuste vahel. Siin võib heaks näiteks tuua e-õppe repositooriumid.

4. Suurandmete (Big Data) analüüs

Suurandmete analüüsis süstematiseeritakse “peidetud” mustreid, seniteadmata korrelatsioone ja teistsugust huvitavat informatsiooni, mida rakendatakse paremate otsuste langetamiseks.

5. Küberjulgeolek

Tehnoloogia laiem kasutuselevõtt erinevates protsessides suurendab turvariske. Välistada tuleb nii sisemisi kui ka organisatsiooniväliseid (ülemaailmsed) ohte.

6. Video

Kooliterritooriumite turvalisus valvekaamerate abil. Videoseire võimaldab hetkeolukorra monitoorimist, kuid loob ka suurel hulgal andmeid, mille analüüsil saab turvariske ennetada.

Tags:

Autorist