Probleemõpe koolis sotsiaalse tarkvaraga

Koolitus
  • Koolitaja: Kai Pata, Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi Haridustehnoloogia Keskuse haridustehnoloogia vanemteadur
  • Maht: 3 EAP
  • Toimumise aeg: 7. märts – 11. aprill 2010
  • Õpikeskkond: Wikiversity, Koolielu portfooliokeskkond, LeMill.net, Slideshare.net

Kursus, mis on mõeldud innovaatilistele õpetajatele ja õppejõududele

Kevadpoolaastal algav kursus “Probleemõpe koolis sotsiaalse tarkvaraga” (koostajad Kai Pata, Eve Tagavälja) on mõeldud innovaatilisele õpetajale, kel on tahtmist katsetada, kuidas siduda õppimine klassiruumis, linnas/õues ja virtuaalsetes õppekeskkondades uudseks laiendatud uuriva probleemõppe keskkonnaks, ning proovida selles keskkonnas õpetada.

Kursus annab õpetajale teadmisi ja oskused, kuidas õppekava läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon” võiks käsitleda oma kogukonnas (külas, linnas, koolis, sõpruskonnas) sotsiaalse tarkvara rakendamise aspektist.

Kursuselt saavad ideid nii loodus- kui ka humanitaarainete õpetajad. Tutvustatakse uuriva probleemõppe teoreetilisi põhimõtteid ja selle rakendamise võimalusi enda loodud sotsiaalses õpikeskkonnas. Pööratakse tähelepanu dilemmaprobleemidele erinevates õppeainetes. Näiteks teemad “Keskkonnaprobleemid”, “Ajaloosündmuste mitu perspektiivi”, “Minu ja meie lood”.

Kursusel antakse ülevaade põhilistest sotsiaalse tarkvara tüüpidest (nt blogi, mikroblogi, veebipõhised üheskirjutamise ja andmeanalüüsi vahendid, sotsiaalsed võrgustikud, sotsiaalsed pildi- ja slaidipangad, vookogud) ja neile iseloomulikest funktsionaalsustest. Põhirõhk on aga nende vahendite sidumisel probleemõpet toetavaks õpikeskkonnaks õppijatele.

Näide ühest võimalikust ühisest õpikeskkonnast probleemõppeks

Kursusel on kaks kontaktpäeva kursuse alguses (7. märts) ja lõpus (11. aprill). Esimesel kontaktpäeval katsetatakse sotsiaalset tarkvara ja tehakse esimesed sammud nende õpikeskkonnaks ühendamisel. Mängitakse õppija rollis läbi üks uuriva probleemõppe tegevus. Kodutööks jääb oma probleemõppe tegevuse ja õpikeskkonna plaani visandamine. Iseseisev õppetöö kontaktpäevade vahel toimub e-õppe vormis, milleks kasutatakse uue Koolielu veebiportaali (praegu aadressil http://koolitaja.eenet.ee/) e-portfooliot kursuse kogukonna loomiseks. Kursuse kogukonnas jagatakse kogemusi, kuidas valmivad kursuslaste uurimusliku õpitegevuse ideed ja neid toetavad sotsiaalse õpikeskkonna lahendused. Iseseisvat õppetegevust toetavad arutelud kursuse kogukonnas tehnoloogia praktiliste rakenduste kohta. Abi saab küsida nõu andvalt tuutorilt ning üksteiselt. Kursuse lõpus viimasel kontaktpäeval tutvustatakse vastastikku  enda loodud probleemõppe lahendusi sotsiaalse tarkvaraga. Kursuse järel on õpetajal kevadel hea võimalus vastloodud lahendusi katsetada oma õppijatega. Kursusel kasutatud isiklikud e-portfooliod jäävad kursuslaste käsutusse ka kursuse lõppedes, nii võivad osalejad jätkata kogemuste vahetamist.

Tags:

Autorist